Tự luyện đề thi thử Olympic Toán TIMO lớp 2 số 5 PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI QUỐC GIA

ĐỀ THI THỬ OLYMPIC TOÁN TIMO LỚP 2
ĐỀ SỐ 5 PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI QUỐC GIA

25 câu hỏi trong bộ đề thi thử Toán TIMO Lớp 2 Vòng loại quốc gia

Câu 1: If today is Saturday, which day of the week will 4 days later be ?

Nếu hôm nay là thứ Bảy, hỏi 4 ngày sau là thứ mấy trong tuần ?

A. Monday (Thứ Hai)

B.Tuesday (Thứ Ba)

C. Wednesday (Thứ Tư)

D. Thursday (Thứ Năm)

Câu 2: According to the pattern shown below, what is the number in the blank ?

Dựa vào quy luật dưới đây, số ở chỗ trống là số nào ?

2, 6, 10, 14, 18, 22, …

A. 26

B. 24

C. 27

D. 28

Câu 3: Class 2A has 34 students queuing up in a row. If there are 9 students behind Amy, how many students are in front of Amy ?

Lớp 2A có 34 học sinh xếp thành một hàng. Nếu có 9 học sinh phía sau Amy, hỏi có bao nhiêu học sinh đứng trước Amy ?

A. 25

B. 24

C. 23

D. 22

Câu 4: From the pattern shown below, how many \otimes more than # is / are there in the 15th group ?

Dựa vào quy luật dưới đây, \otimes nhiều hơn # bao nhiêu hình trong nhóm thứ 15 ?

câu 4 dựa vào quy luật tìm hình tự luyện đề thi thử olympic toán timo lớp 2 số 5

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5: 3 years ago, Amy was 14 years old. How old is Amy now ?

3 năm trước, Amy 14 tuổi. Hỏi Amy hiện tại bao nhiêu tuổi ?

A. 11

B. 14

C. 13

D. 17

Câu 6: Find the value of (Tìm giá trị) 7 + 17 + 27 + 37 + 47 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

A. 130

B. 135

C. 140

D. 150

Câu 7: Find the value of 15 : 3 + 25 : 5 – 30 :5

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8: Tìm giá trị của 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9.

A. 3

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 9: What is the number should be filled in the blank if the equation is correct ?

Số nên điền vào chỗ trống nếu phép tính dưới đây đúng là số nào ?

_ : 6 =12

A. 2

B. 6

C. 72

D. 32

Câu 10: Find the value of 10 x 1 + 10 x 2 + 10 x 3 + 10 x 4.

Tìm giá trị của 10 x 1 + 10 x 2 + 10 x 3 + 10 x 4.

A. 80

B. 90

C. 100

D. 110

Câu 11: Amy has 23 apples and John has 11 apples. How many apples does John have to ask Amy to give him so that Amy has 2 more apples than John ?

Amy có 23 quả táo và John có 11 quả táo. Hỏi John cần xin Amy đưa cho bạn ấy bao nhiêu quả táo để Amy có nhiều hơn John 2 quả táo ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 12: The numbers below follow the arithmetic sequence, what is the 20th number ?

Các số dưới đây là một dãy số cách đều, số thứ 20 là số nào ?

101, 103, 105, 107, 109, …

A. 138

B. 139

C. 140

D. 141

Câu 13: How many 2-digit numbers having the tens digit that is smaller than 3 are there ?

Có bao nhiêu số có 2 chữ số có chữ số hàng chục nhỏ hơn 3 ?

A. 19

B. 20

C. 21

D. 18

Câu 14: Fill the lines with ‘ + ‘ and ‘– ’ to make the equation below correct.

Điền vào dòng kẻ với ‘+’ và ‘–’ để tạo thành một phép tính đúng.

1____3____5____7____11 = 11

A. 1 – 3 – 5 + 7 + 11 = 11

B. 1 + 3 – 5 – 7 + 11 = 11

C. 1 – 3 + 5 – 7 + 11 = 11

D. 1 + 3 + 5 – 7 – 11 = 11

Câu 15: Determine the result of 1+ 2 + 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 +11+12 +13 +14 is odd or even ?

Hãy xác định kết quả của 1+ 2 + 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 +11+12 +13 +14 là lẻ hay chẵn.

A. Odd (Số lẻ)

B. Even (Số chẵn)

C. Both odd and even (Vừa chẵn vừa lẻ)

D. Neither odd nor even (Không chẵn không lẻ)

Câu 16: How many squares are there in the figure below ?

Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây ?

câu 16 có bao nhiêu hình vuông đề thi thử toán olympic timo lớp 2 số 5

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 17: How many sides does a circle have ?

Một hình tròn có bao nhiêu cạnh ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 18: According to the pattern shown below, what is the figure in the space ? provided ?

Dựa vào quy luật dưới đây, hình điền vào dấu ? là hình gì ?

\bigtriangleup \Box \bigcirc \lozenge \bigtriangleup \bigtriangleup \Box \bigcirc \diamondsuit \bigtriangleup \bigtriangleup \ ? \ \bigcirc

A. \bigtriangleup

B. \diamondsuit

C. \bigcirc

D. \Box

Câu 19: At least how many squares can be seen if viewing the figure below from the side ?

Có ít nhất bao nhiêu hình vuông có thể nhìn thấy được nếu nhìn từ phía bên cạnh ?

câu 19 bao nhiêu hình vuông đề thi thử olympic toán timo lớp 2 số 5

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 20: At most how many lines can be formed by using 5 points on a plane ?

Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng được tạo bởi 5 điểm trên một mặt phẳng ?

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 21: A restaurant has 2 types of appetizers, 3 types of main courses and 3 types of desserts. How manyways can a customer order an appetizer, a main course and a dessert ?

Một nhà hàng có 2 món khai vị, 3 món chính và 3 món tráng miệng. Hỏi có bao nhiêu cách một khách hàng có thể gọi 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng ?

A. 18

B. 6

C. 9

D. 8

Câu 22: What is the smallest 4-digit number by using 3, 9, 4 and 0 that is divisible by 10? (Each digit can only be used once).

Số nhỏ nhất có 4 chữ số tạo bởi các chữ số 3, 9, 4 và 0 mà chia hết cho 10 là số nào? (Mỗi chữ số chỉ dùng một lần).

A. 3094

B. 3049

C. 3940

D. 3490

Câu 23: How many odd numbers are there in the first 30 numbers of the sequence ?

Có bao nhiêu số lẻ trong 30 số đầu tiên ở dãy dưới đây ?

2, 5, 8, 14, 17, …

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 24: Pick 2 from 6 children to take part in mathematics competition. How many different combinations are there ?

Chọn 2 trong 6 đứa trẻ để tham gia một cuộc thi toán. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau ?

A. 15

B. 17

C. 18

D. 20

Câu 25: How many numbers contain the digit ‚0‛ from to 101 ?

Có bao nhiêu số có chứa chữ số 0 từ số 1 đển 101 ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11


Học sinh tham khảo thêm các bài tập, đề thi olympic toán timo lớp 2 khác trên trang web hoặc các bài tập toán olympic lớp 2 cũng như các bài tập cuộc thi toán olympic khác như: toán hkimo lớp 2, toán kangaroo lớp 2, toán amc lớp 2,… đang được cập nhật liên tục trên toanolympictieuhoc.com

Chia sẻ cho phụ huynh học sinh khác:
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments