Tự luyện đề thi thử Olympic Toán TIMO lớp 2 số 5 PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI QUỐC GIA

ĐỀ THI THỬ OLYMPIC TOÁN TIMO LỚP 2
ĐỀ SỐ 5 PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI QUỐC GIA

25 câu hỏi trong bộ đề thi thử Toán TIMO Lớp 2 Vòng loại quốc gia

Câu 1: If today is Saturday, which day of the week will 4 days later be ?

Nếu hôm nay là thứ Bảy, hỏi 4 ngày sau là thứ mấy trong tuần ?

A. Monday (Thứ Hai)

B.Tuesday (Thứ Ba)

C. Wednesday (Thứ Tư)

D. Thursday (Thứ Năm)

Câu 2: According to the pattern shown below, what is the number in the blank ?

Dựa vào quy luật dưới đây, số ở chỗ trống là số nào ?

2, 6, 10, 14, 18, 22, …

A. 26

B. 24

C. 27

D. 28

Câu 3: Class 2A has 34 students queuing up in a row. If there are 9 students behind Amy, how many students are in front of Amy ?

Lớp 2A có 34 học sinh xếp thành một hàng. Nếu có 9 học sinh phía sau Amy, hỏi có bao nhiêu học sinh đứng trước Amy ?

A. 25

B. 24

C. 23

D. 22

Câu 4: From the pattern shown below, how many otimes more than # is / are there in the 15th group ?

Dựa vào quy luật dưới đây, otimes nhiều hơn # bao nhiêu hình trong nhóm thứ 15 ?

câu 4 dựa vào quy luật tìm hình tự luyện đề thi thử olympic toán timo lớp 2 số 5

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5: 3 years ago, Amy was 14 years old. How old is Amy now ?

3 năm trước, Amy 14 tuổi. Hỏi Amy hiện tại bao nhiêu tuổi ?

A. 11

B. 14

C. 13

D. 17

Câu 6: Find the value of (Tìm giá trị) 7 + 17 + 27 + 37 + 47 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

A. 130

B. 135

C. 140

D. 150

Câu 7: Find the value of 15 : 3 + 25 : 5 – 30 :5

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8: Tìm giá trị của 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9.

A. 3

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 9: What is the number should be filled in the blank if the equation is correct ?

Số nên điền vào chỗ trống nếu phép tính dưới đây đúng là số nào ?

_ : 6 =12

A. 2

B. 6

C. 72

D. 32

Câu 10: Find the value of 10 x 1 + 10 x 2 + 10 x 3 + 10 x 4.

Tìm giá trị của 10 x 1 + 10 x 2 + 10 x 3 + 10 x 4.

A. 80

B. 90

C. 100

D. 110

Câu 11: Amy has 23 apples and John has 11 apples. How many apples does John have to ask Amy to give him so that Amy has 2 more apples than John ?

Amy có 23 quả táo và John có 11 quả táo. Hỏi John cần xin Amy đưa cho bạn ấy bao nhiêu quả táo để Amy có nhiều hơn John 2 quả táo ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 12: The numbers below follow the arithmetic sequence, what is the 20th number ?

Các số dưới đây là một dãy số cách đều, số thứ 20 là số nào ?

101, 103, 105, 107, 109, …

A. 138

B. 139

C. 140

D. 141

Câu 13: How many 2-digit numbers having the tens digit that is smaller than 3 are there ?

Có bao nhiêu số có 2 chữ số có chữ số hàng chục nhỏ hơn 3 ?

A. 19

B. 20

C. 21

D. 18

Câu 14: Fill the lines with ‘ + ‘ and ‘– ’ to make the equation below correct.

Điền vào dòng kẻ với ‘+’ và ‘–’ để tạo thành một phép tính đúng.

1____3____5____7____11 = 11

A. 1 – 3 – 5 + 7 + 11 = 11

B. 1 + 3 – 5 – 7 + 11 = 11

C. 1 – 3 + 5 – 7 + 11 = 11

D. 1 + 3 + 5 – 7 – 11 = 11

Câu 15: Determine the result of 1+ 2 + 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 +11+12 +13 +14 is odd or even ?

Hãy xác định kết quả của 1+ 2 + 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 +11+12 +13 +14 là lẻ hay chẵn.

A. Odd (Số lẻ)

B. Even (Số chẵn)

C. Both odd and even (Vừa chẵn vừa lẻ)

D. Neither odd nor even (Không chẵn không lẻ)

Câu 16: How many squares are there in the figure below ?

Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây ?

câu 16 có bao nhiêu hình vuông đề thi thử toán olympic timo lớp 2 số 5

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 17: How many sides does a circle have ?

Một hình tròn có bao nhiêu cạnh ?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 18: According to the pattern shown below, what is the figure in the space ? provided ?

Dựa vào quy luật dưới đây, hình điền vào dấu ? là hình gì ?

bigtriangleup Box bigcirc lozenge bigtriangleup bigtriangleup Box bigcirc diamondsuit bigtriangleup bigtriangleup ? bigcirc

A. bigtriangleup

B. diamondsuit

C. bigcirc

D. Box

Câu 19: At least how many squares can be seen if viewing the figure below from the side ?

Có ít nhất bao nhiêu hình vuông có thể nhìn thấy được nếu nhìn từ phía bên cạnh ?

câu 19 bao nhiêu hình vuông đề thi thử olympic toán timo lớp 2 số 5

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 20: At most how many lines can be formed by using 5 points on a plane ?

Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng được tạo bởi 5 điểm trên một mặt phẳng ?

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 21: A restaurant has 2 types of appetizers, 3 types of main courses and 3 types of desserts. How manyways can a customer order an appetizer, a main course and a dessert ?

Một nhà hàng có 2 món khai vị, 3 món chính và 3 món tráng miệng. Hỏi có bao nhiêu cách một khách hàng có thể gọi 1 món khai vị, 1 món chính và 1 món tráng miệng ?

A. 18

B. 6

C. 9

D. 8

Câu 22: What is the smallest 4-digit number by using 3, 9, 4 and 0 that is divisible by 10? (Each digit can only be used once).

Số nhỏ nhất có 4 chữ số tạo bởi các chữ số 3, 9, 4 và 0 mà chia hết cho 10 là số nào? (Mỗi chữ số chỉ dùng một lần).

A. 3094

B. 3049

C. 3940

D. 3490

Câu 23: How many odd numbers are there in the first 30 numbers of the sequence ?

Có bao nhiêu số lẻ trong 30 số đầu tiên ở dãy dưới đây ?

2, 5, 8, 14, 17, …

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 24: Pick 2 from 6 children to take part in mathematics competition. How many different combinations are there ?

Chọn 2 trong 6 đứa trẻ để tham gia một cuộc thi toán. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau ?

A. 15

B. 17

C. 18

D. 20

Câu 25: How many numbers contain the digit ‚0‛ from to 101 ?

Có bao nhiêu số có chứa chữ số 0 từ số 1 đển 101 ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11


Học sinh tham khảo thêm các bài tập, đề thi olympic toán timo lớp 2 khác trên trang web hoặc các bài tập toán olympic lớp 2 cũng như các bài tập cuộc thi toán olympic khác như: toán hkimo lớp 2, toán kangaroo lớp 2, toán amc lớp 2,… đang được cập nhật liên tục trên toanolympictieuhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *