Đề ôn thi Toán Quốc Tế Timo khối lớp 3 cho học sinh tự luyện số 2

Tài liệu tham khảo: Đề ôn thi Toán lớp 3 Quốc Tế Timo số 2 giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà. Với đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh như này để giải tốt các câu hỏi thì các em cần chú ý những từ khóa, những câu, tổ hợp từ tiếng Anh quan trọng và học thuộc những từ khóa đó để làm bài một cách đơn giản. Còn phương pháp giải các dạng bài toán olympic quốc tế TIMO hay các cuộc thi khác thì học sinh có thể xem và tham khảo thêm ở chuyên mục phương pháp giải toán quốc tế hay cách giải các dạng bài toán mẫu mà thầy đã và đang cập nhật dần trên web.

 

Câu hỏi Đề ôn thi Toán Quốc Tế Timo khối lớp 3 cho học sinh tự luyện số 2

Câu 1: What is the value of the number to represent “?” in the following table ?

câu 1 điền số thích hợp đề ôn thi toán quốc tế timo khối lớp 3 số 2

Câu 2: According to the pattern shown below, how many circle(s) from 1^{st} symbol to the 103^{rd} symbol counting from the left ?

bigcirc bigtriangleup Box bigcirc bigcirc bigtriangleup Box bigcirc bigcirc bigtriangleup Box bigcirc …

Câu 3: The age of Samuel 7 years later is equal to the age of Joseph 3 years ago. Given that Joseph is 22 years old now, how old is Samuel now ?

Câu 4: According to the pattern shown below, what is the number in the blank ?

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, …, …

Câu 5: According to the pattern shown below, what is the number in the blank ?

1, 3, 7, 15, 31, 63, …

Câu 6: Today is 5^{th} April, Friday. Which day of the week is 11^{th} June ?

Câu 7: Find the value of 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22

Câu 8: Find the value of 27 x 12 + 15 x 27 + 27 x 23

Câu 9: Find the value of 11 x 11 x 11

Câu 10: Find the value of 1 + 3 + 5 + … + 23 + 25 + 23 + … + 5 + 3 + 1

Câu 11: Find the value of 625 x 32 x 16 x 125

Câu 12: Find the value of 96 : 4 + 96 : 8 + 96 : 12

Câu 13: Define the operation symbol   a oplus b = a : b + a times b , find the value of 12 oplus 4

Câu 14: The sum of A and B is 2019. The difference between A and B is 405. Given A is larger than B, find the value of A.

Câu 15: The numbers below follow the arithmetic sequence, what is the 20^{th} number ?

Câu 16: 5 students have 50 balloons in total and each of them has a different number of balloons and at least 1 balloon. At most how many balloon(s) does the student with the most balloons have ?

Câu 17: What is the largest 3-digit number that can be divisible by 8 and 12 ?

Câu 18: The sum of A and B is 405. A is 80 times of B. Find the value of B.

Câu 19: How many square(s) is / are there in the figure below ?

câu 19 bao nhiêu hình vuông đề thi toán timo quốc tế lớp 3 số 2

Câu 20: A pyramid has 405 vertices, how many edge(s) does this pyramid have ?

Câu 21: The perimeter of a rectangle is 84. Find the maximum value of the area of this rectangle.

Câu 22: At least how many square(s) can be seen if viewing the figure below from side ?

câu 22 số hình vuông nhìn từ cạnh bên toán olympic timo lớp 3 số 2

Câu 23: There are 6 points on a plane. Given that any 3 points are not in collinear. How many quadrilateral(s) can you draw ?

Câu 24: How many line segment(s) can be formed in the figure below ?

câu 24 số đường thẳng đề thi toán timo lớp 3 số 2

Câu 25: Peter has 4 $5 coins and 6 $10 coins. How many $20 notes can he exchange ?

Câu 26: Choose 3 digits, without repetition, from 2, 3, 4, 5, 6 to form 3-digit numbers. How many odd number(s) is / are there ?

Câu 27: Separate 108 candies into six equal groups, how many candy(ies) is / are there in each group ?

Câu 28: What is the largest 5-digit odd number by using 3, 1, 0, 6 and 9 ? (Each number can only be used once)

Câu 29: If Andy goes from point A to point B, each step can only move up or move right. How many way(s) is / are there ?

câu 29 số cách đi đề thi olympic toán timo lớp 3 số 2

Câu 30: According to the following sequence for first 297^{th} terms, how many odd number(s) is / are there ?

1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68, …


Như vậy bên trên thầy đã gửi cho các em tài liệu tham khảo Đề ôn thi Toán Quốc Tế Timo khối lớp 3 cho học sinh tự luyện số 2, các em hãy cố gắng tự mình làm bài thật tốt, các em nên tham khảo các cách giải toán olympic tiếng anh quốc tế lớp 3 hay các câu hỏi bài tập, đề thi khác như toán quốc tế Kangaroo IKMC, olympic toán SASMO, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *