Thử làm Đề thi Olympic Toán SASMO lớp 2 quốc tế số 4

Các em thử làm Đề thi Olympic Toán SASMO lớp 2 quốc tế số 4 này nhé. Đề thi này các câu hỏi bao gồm cả tiếng anh và tiếng việt cho học sinh dễ hiểu câu hỏi hơn. Còn khi đi thi toán olympic quốc tế thì tùy vào từng cuộc thi cũng như vòng loại thi mà có dịch sang tiếng việt hay không ? Tốt nhất các em vẫn nên làm quen với phần câu hỏi tiếng anh, khi cần thiết mới nhìn vào phần tiếng việt để hiểu rõ và quen với câu hỏi. Đối với các em kém tiếng Anh và nhất là học sinh lớp 2 khi chưa có vốn tiếng Anh nhiều thì muốn làm tốt các bài tập hay các câu hỏi olympic toán quốc tế thì có phương pháp là các em cần nhớ & lưu ý các từ khóa, cấu trúc câu quan trọng, vì khi các em đã nhớ được những từ tiếng Anh chính thì các câu hỏi đa phần chỉ xoay quanh những từ đó. Còn về cách giải hay phương pháp giải các dạng bài tập, loại câu hỏi, các chuyên đề toán quốc tế cũng như toán nâng cao thì thầy cập nhật trong chuyên mục Phương Pháp Giải Toán, các em chú ý xem để áp dụng một cách tốt nhất vào các bài mình cần làm.

đề luyện thi olympic toán sasmo lớp 2 quốc tế số 4

Câu hổi trong Đề thi Olympic Toán SASMO lớp 2 quốc tế số 4

Câu 1: What is the total number of “0” in the following table ?

(Nhìn vào bảng bên dưới em hãy cho biết có bao nhiêu số 0 ?)

begin{vmatrix}0&1&0&1&0&1&1&0&1\1&0&0&0&0&1&0&1&1\1&0&1&0&0&0&0&0&0\0&1&0&0&1&0&0&1&1\1&0&0&1&0&1&0&0&1end{vmatrix}

A. 27

B. 28

C. 29

D. 30

E. Đáp án khác

Câu 2: Calculate (Tính)

4 + 15 + 36 + 17 + 3 + 25

A. 100

B. 90

C. 90

D. 85

E. Đáp án khác

Câu 3: The 4^{th} of March 2019 is on Sunday. Which day of the week will the 16^{th} of March be in this year ?

(Biết rằng ngày 4 tháng 3 năm 2019 là Chủ nhật. Vậy ngày 16 tháng 3 của năm đó là thứ mấy ?)

A. Thứ hai (Monday)

B. Chủ nhật (Sunday)

C. Thứ sáu (Friday)

D. Thứ ba (Tuesday)

E. Đáp án khác

Câu 4: Find the next number in the following sequence

(Cho dãy số như bên dưới, hãy tìm số tiếp theo)

1, 4, 9, 16, 25, …

A. 30

B. 31

C. 27

D. 29

E. Đáp án khác

Câu 5: Drawing using “one stroke” means drawing the shape without lifting the pen and without re-tracking a line. Which cannot be drawn using one stroke ?

(Vẽ hình bằng 1 nét là cách vẽ hình mà không nhấc bút lên hay ô lại đường đã vẽ. Hãy cho biết hình nào dưới đây không thể vẽ bằng một nét ?)

câu 5 hình vẽ một nét đề thi thử toán sasmo lớp 2 quốc tế số 4

E. Đáp án khác

Câu 6: A normal dice is shown in the diagram. What is the total of the number on the faces not shown ?

(Có một viên xúc xắc như hình bên dưới. Hãy tính tổng các số ở các mặt không nhìn thấy được.)

câu 6 tổng các số đề thi thử toán sasmo lớp 2 số 4

A. 5

B. 6

C. 11

D. 14

E. Đáp án khác

Câu 7: Find the correct shadow of the panda.

(Em hãy cho biết chiếc bóng đen của chú gấu trúc là hình nào ?)

câu 7 bóng gấu trúc đúng đề thi toán quốc tế sasmo lớp 2 số 4

E. Đáp án khác

Câu 8: Katly, Forent, Amy, Peter and Adel stand in a single row. Katly is after Amy. Forent is before Katly and just after Peter. Peter is before Amy but he is not the first. Where is Adel ?

(Katly, Forent, Amy, Peter và Adel xếp thành một hàng. Katly đứng sau Amy. Forent đứng trước Katly và ngay sau Peter. Peter đứng trước Amy nhưng bạn ấy không phải là người đứng đầu tiên. Hỏi Adel xếp thứ mấy ?)

A. 1^{st}

B. 2^{nd}

C. 3^{rd}

D. 4^{th}

E. Đáp án khác

Câu 9: Jane wants to buy 2 balls of different colors. The avaiiable colors in a shop are orange, yeallow, white and red. How many different combinations of 2 balls are there in the shop ?

(Jane muốn mua 2 quả bóng khác màu nhau. Nếu các màu ở cửa hàng có là cam, vàng, trắng và đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 quả bóng khác màu ở cửa hàng đó ?)

A. 8

B. 10

C. 12

D. 14

E. Đáp án khác

Câu 10: On a table, there is a ring. There are 12 equally spaced beads on the ring, 3 of which are black, as shown in the diagram. Which cannot be obtained from the given figure by rotating the ring on the table ?

(Trên mặt bàn có một cái vòng gồm 12 hạt cùng kích cỡ, trong đó có 3 hạt màu đen như trong hình. Hình nào dưới đây không thể thu được sau khi quay cái vòng trên mặt bàn ?

câu 10 hình nào không thể đề thi olympic toán sasmo lớp 2 số 4

E. Đáp án khác

Câu 11: The diagram below shows some cubes of the same size. How many cubes are there altogether ?

(Hình dưới đây cho thấy một số khối lập phương giống nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu khối lập phương ?)

câu 11 bao nhiêu khối lập phương đề thi thử toán tiếng anh sasmo lớp 2 số 4

A. 20

B. 22

C. 24

D. 28

E. Đáp án khác

Câu 12: Sarah’s flower garden has 10 rows of flowers. There are 4 flowers in the first row, 8 in the second and 12 in the third … How many flowers are in the last row ?

(Vườn hoa của Sarah có 10 hàng hoa. Hàng thứ nhất có 4 cây hoa, hàng thứ hai có 8 cây hoa và hàng thứ ba có 12 cây hoa … Hỏi hàng cuối cùng có bao nhiêu cây hoa ?)

A. 30

B. 32

C. 34

D. 36

E. Đáp án khác

Câu 13: Study the pattern below and find the last figure.

(Quan sát quy luật dưới đây và tìm hình cuối cùng)

câu 13 quy luật dãy hình đề thi toán sasmo lớp 2 quốc tế số 4

Câu 14: Some people are standing equally spaced around a circle. They are numbered starting from the number 1 in a clockwise direction. If the 4^{th} person is directly opposite the 10^{th} person, then how many people are there in the circle ?

(Có một số người đứng cách đều nhau xung quanh một vòng tròn. Họ được đánh số bắt đầu từ 1 theo chiều kim đồng hồ. Nếu người thứ 4 đứng đối diện người thứ 10 thì có bao nhiêu người đứng quanh vòng tròn ?)

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

E. Đáp án khác

Câu 15: In the below figures, both scales are balance. How many triangles are equivalent to 4 stars ?

(Trong hình dưới đây, cả hai chiếc cân đều cân bằng. Hỏi sẽ có bao nhiêu hình tam giác thì bằng 4 ngôi sao ?)

câu 15 số hình tam giác đề thi toán olympic sasmo lớp 2 số 4

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. Đáp án khác

Câu 16: What is the next number in the sequence below ?

)Hỏi số tiếp theo là số nào ?)

3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, …

Câu 17: How many squares are there in the following figure ?

(Em hãy đếm xem có bao nhiêu hình vuông trong hình bên dưới ?)

câu 17 bao nhiêu hình vuông đề thi toán olympic lớp 2 số 4

Câu 18: In the following, all the different letters stand for different digits. Find the value of A + B.

(Trong phép tính dưới đây, các chữ số cái khác nhau biểu diễn các chữ số khác nhau. Hãy tìm giá trị của A + B)

câu 18 tìm giá trị a b đề thi toán sasmo lớp 2 quốc tế số 4
Câu 19: Sam gave Jen a half of her sweets. Jen ate a half of the sweets and gave rest to Kyle. Kyle kept 8 sweets and gave the last 2 to KIm. How many sweets did Sam have at first ?

(Sam cho Jen một nửa số kẹo của mình. Jen ăn một nửa và đưa phần còn lại cho Kyle, Kyle giữ 8 cái kẹo và đưa 2 cái kẹo cuối cùng cho Kim. Hỏi ban đầu Sam có bao nhiêu cái kẹo ?)

Câu 20: Twelve points are arranged as the following. How many rectangles (including squares of course) can be made by joining four of these points ?

(Mười hai điểm được sắp xếp như sau. Có bao nhiêu hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có thể tạo bằng cách nối bốn điểm này ?)

câu 20 bao nhiêu hình chữ nhật toán olympic sasmo lớp 2 quốc tế

Câu 21: Simon has two aquaria. One of them is filled with 26 liters of water, while another one is filled with 42 liters. How many liters of water have to be poured from the second aquarium into the first one to have the same amount of water in both of them ?

(Simon có hai bể nước. Một bể đựng đầy 26 lít nước, bể còn lại đựng đầy 42 lít nước. Hỏi cần phải rót bao nhiêu lít nước từ bể thứ hai vào bể thứ nhất để cả hai bể có số lít nước bằng nhau ?)

Câu 22: There is a square and a rectangle which having equal perimeters. A square has each side of 6 cm and the length of the rectangle is 2 times as long as the breadth. What is the breadth of the rectangle ?

(Một hình vuông và một hình chữ nhật có cùng chu vi. Hình vuông có cạnh 6 cm và chiều dài của hình chữ nhật gấp 2 lần chiều rộng. Hỏi chiều rộng của hình chữ nhật bằng bao nhiêu ?)

Câu 23: Arrange 18 squares in a row and color them black and white in a pattern as shown below. How many more black triangles than white in a pattern as shown below. How many more black triangles than white triangles are there ?

(Sắp xếp 18 hình vuông thành một hàng và tô màu đen và trắng theo quy luật sau. Hỏi số hình vuông màu đen nhiều hơn số hình vuông màu trắng là bao nhiêu ?)

blacksquare Box blacksquare Box blacksquare blacksquare blacksquare Box blacksquare Box blacksquare blacksquare blacksquare Box blacksquare Box …

Câu 24: Find the missing number in the following pattern.

(Tìm số còn thiếu trong quy luật sau.)

câu 24 tìm số còn thiếu luyện thi toán sasmo lớp 2 quốc tế số 4

Câu 25: The dog Rex, the cat Ginger and four monkeys weigh together 24 kg. Rex and a monkey weight 11 kg. Ginger together with two monkeys are 1 kg lighter than Rex and a monkey. What is the weight of Gingler ?

(Chú cho Rex, con mèo Gingler và 4 con khỉ có tổng số cân nặng là 24 kg. Cân nặng của Rex và 1 con khỉ là 11 kg. Tổng cân nặng của Gingler và hai con khỉ nhẹ hơn tổng cân nặng của Rex và 1 con khỉ là 1 kh. Hỏi Gingler nặng bao nhiêu kg ?)


Như vậy bên trên là bộ đề thi Olympic Toán tiếng anh SASMO lớp 2 quốc tế số 4 cho các em luyên thi hoặc ôn luyện nâng cao thêm kỹ năng học toán của mình. Các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn luyên về toán olympic quốc tế lớp 2 khác được chia sẻ trên trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *