Đề thi thử Toán Lớp 4 Quốc Tế TIMO vòng loại Quốc Gia cho học sinh ôn luyện

Tiếp tục phần học toán olympic lớp 4 hôm nay thầy sẽ cho các em Đề thi thử Toán TIMO Lớp 4 Quốc Tế vòng loại Quốc Gia cho học sinh ôn luyện thêm các dạng bài tập, kiến thức.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

đề thi thử toán lớp 4 quốc tế timo cho học sinh ôn luyện

Các câu hỏi trong Đề thi thử Toán TIMO Lớp 4 Quốc Tế

Câu 1: According to the pattern shown below, how many suns are there from the 1st to the 29th symbol counting from the left ?

Dựa vào quy luật dưới đây, hỏi có bao nhiêu hình mặt trời tính từ hình thứ nhất phía bên trái đến hình thứ 29 ?

bigstar bigcirc Box circledast blacktriangle bigstar bigcirc Box circledast blacktriangle bigstar bigcirc …

A) 6

B) 5

C) 4

D) 7

Câu 2: Today is Tuesday. Which day of the week will it be 23 days later ?

Hôm nay là thứ Ba. Hỏi 23 ngày nữa là thứ mấy ?

A( Monday (Thứ Hai)

B) Wednesday (Thứ Tư)

C) Tuesday (Thứ Ba)

D) Thursday (Thứ Năm)

Câu 3: People can buy couple tickets or single tickets to see a performance. The staff counted and found that there were a total of 50 people and 30 tickets. How many people went to the theatre alone ?

Người ta có thể mua vé đôi hoặc mua vé đơn để xem một buổi biểu diễn. Nhân viên đếm và thấy rằng có tất cả 50 người nhưng chỉ có 30 vé. Hỏi có bao nhiêu người đến rạp hát một mình ?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

Câu 4: According to the pattern below, find the next term in the sequence. Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số tiếp theo ở trong dãy.

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, …

A) 24

B) 38

C) 23

D) 29

Câu 5: A fruit store had a basket of oranges. They sold half of the oranges in the first day. In the 2nd day, they sold 25 oranges and threw away 7 rotten oranges. They found that there were 50 oranges left. How many oranges does the store have originally ?

Một cửa hàng hoa quả có một rổ cam. Họ bán một nửa số cam trong ngày đầu. Trong ngày thứ hai, họ bán 25 quả cam và bỏ đi 7 quả cam bị hỏng. Họ thấy rằng vẫn còn 50 quả cam. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả cam ?

A) 36

B) 164

C) 136

D) 82

Câu 6: Calculate (Tính)

360 : 2 + 360 : 3 + 360 : 5

A) 36

B) 300

C) 372

D) 272

Câu 7: Find the value of (Tìm giá trị của)

1 + 2 + 3 + … + 100 + 101 + 100 + … + 3 + 2 + 1

A) 10302

B) 5151

C) 10101

D) 10201

Câu 8: Calculate (Tính)

130 x 42 + 260 x 19 – 30 x 130

A) 6500

B) 1300

C) 26000

D) 3000

Câu 9: Find the value of (Tìm giá trị của)

100 – 95 + 90 – 85 + 80 – 75 + … + 10 – 5

A) 100

B) 50

C) 45

D) 40

Câu 10: Today is 1^st November 2020. Find the product of today’s day, month and year.

Hôm nay là ngày 1 tháng Mười một năm 2020. Tìm tích của ngày, tháng và năm nay.

A) 22220

B) 2032

C) 2222

D) 20201

Câu 11: What is the largest 4-digit number that can be divisible by 5 and 3 ?

Hỏi số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 và 3 là số nào ?

A) 9000

B) 9995

C) 9990

D) 9090

Câu 12: Find the last digit of (Tìm chữ số tận cùng của)

5 x 15 x 25 x … x 85 x 95

A) 5

B) 9

C) 7

D) 0

Câu 13: Define the operation symbol (Định nghĩa phép toán sau)

a oplus b = (a – b) x (a + b)  

Find the value of (Tìm giá trị của)

243 oplus 143

A) 38600

B) 386

C) 486

D) 48600

Câu 14: The sum of two natural numbers A and B is 2020. A is 3 times of B. Find the difference between A and B.

Tổng của hai số tự nhiên A và B là 2020. A gấp 3 lần B. Tìm hiệu giữa hai số A và B.

A) 505

B) 1010

C) 1515

D) 1000

Câu 15: Given overline{A1234A} is a 6-digit number divisible by 9 và 2, find the value of A.

Biết rằng overline{A1234A} là một số có 6 chữ số chia hết cho 9 và 2, tìm giá trị của A.

A) 1

B) 8

C) 4

D) 9

Câu 16: How many rectangles in the figure below contain the shaded region ?

Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật chứa phần tô đậm ?

câu 16 hình chữ nhật tô đậm đề thi thử toán lớp 4 timo quốc tế

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

Câu 17: A big square is formed by 16 squares with side length 24 cm. How many cm is the perimeter of the big square ?

Một hình vuông lớn được ghép lại từ 16 hình vuông nhỏ có cạnh dài 24 cm. Hỏi chu vi của hình vuông lớn là bao nhiêu cm ?

A) 256

B) 576

C) 96

D) 384

Câu 18: The area of a rectangle is 20. If the sides of the rectangle are natural numbers, how many different value(s) of the perimeter of this rectangle is / are there ?

Diện tích của hình chữ nhật là 20. Nếu cạnh của hình chữ nhật là các số tự nhiên, hỏi chu vi của hình chữ nhật có thể có bao nhiêu giá trị khác nhau ?

A) 3

B) 6

C) 1

D) 2

Câu 19: An Egyptian pyramid with a square base has the shape as the figure below. How many sides does it have ?

Một kim tự tháp Ai Cập với đáy là hình vuông như hình dưới đây. Hỏi kim tự tháp đó có bao nhiêu cạnh ?

câu 19 số cạnh kim tự tháp đề thi thử toán timo quốc tế cho hs ôn luyện

A) 5

B) 8

C) 10

D) 12 

Câu 20: Donald had a square sheet of paper. He cut along the dotted line to get rid of 4 corners and got a smaller square with perimeter 40 cm. Find the area of the original sheet of paper in cm^2

Donald có một mảnh giấy hình vuông. Anh ý cắt dọc theo đường nét đứt để bỏ đi 4 góc giấy và được một hình vuông nhỏ hơn có chu vi 40 cm. Tìm diện tích của mảnh giấy ban đầu theo cm^2 .

câu 20 tìm diện tích đề thi thử toán olympic quốc tế timo lớp 4

A) 200

B) 100

C) 400

D) 300

Câu 21: How many 2-digit numbers that are divisible by both 2 and 5 are there ?

Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số mà chia hết cho cả 2 và 5 ?

A) 10

B) 9

C) 45

D) 15

Câu 22: How many 3-digit numbers whose sums of digits are 4 are there ?

Hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 4 ?

A) 12

B) 6

C) 10

D) 8

Câu 23: Each cell in the grid below is painted with one in 3 colors red, blue and yellow. How many ways to paint the grid are there if two adjacent cells must have different colors ?

Mỗi ô trong bảng dưới đây được tô bởi một trong ba màu đỏ, xanh và vàng. Hỏi có bao nhiêu cách tô để hai ô cạnh nhau phải có màu khác nhau ?

câu 23 có bao nhiêu cách đề thi thử toán quốc tế timo lớp 4

A) 6

B) 24

C) 3

D) 12

Câu 24: Choose 3 digits, without repetition, from 1, 2, 4, 6, 8 to form 3-digit even numbers. How many numbers are there ?

Chọn 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 8 để lập thành số chẵn có 3 chữ số. Hỏi có bao nhiêu số như vậy ?

A) 64

B) 60

C) 48

D) 40

Câu 25: The map below shows different ways that Mickey can go from home to school. Given that he can only move northwards or eastwards, how many ways are there ?

Bản đồ dưới đây biểu diễn những đoạn đường Mickey có thể đi từ nhà đến trường. Biết rằng anh ấy chỉ có thể đi về phía bắc hoặc về phía đông, hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường ?

câu 25 bao nhiêu cách đi đề thi thử toán timo lóp 4 quốc tế

A) 8

B) 6

C) 4

D) 2


Phụ huynh học sinh có thể tham khảo thêm các câu hỏi bài tập cũng như các đề thi toán olympic lớp 4 khác cho các em như:

  • Đề thi Toán Olympic SASMO lớp 4
  • Đề thi Toán HKIMO lớp 4
  • Đề thi Toán Nâng Cao lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *