Đề thi Olympic Toán Quốc Tế AIMO lớp 3 vòng chung kết quốc gia 2021

Thầy cập nhật Đề thi Toán Olympic lớp 3 cuộc thi Toán Quốc Tế AIMO vòng chung kết quốc gia 2021 cho các em nhé, các em không tham gia có thể lấy tài liệu đề thi toán lớp 3 quốc tế kỳ thi AIMO 2021 này để làm thử sức mình và rèn luyện thêm kỹ năng toán của mình. Các câu hỏi trong bài thi toán AIMO 2021 vòng chung kết quốc gia thầy vẫn giữ nguyên bản là nội dung tiếng Anh và sẽ cập nhật dịch sang tiếng Việt cho những em chưa tiếp cận với các cuộc thi toán olympic tiểu học quốc tế cho dễ làm bài.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học
Đề thi Toán Olympic Quốc Tế lớp 3 AIMO vòng chung kết quốc gia 2021

Các câu hỏi Đề thi Toán Olympic Lớp 3 Quốc Tế AIMO vòng chung kết quốc gia 2021

Question 1: Given 1 foot is equal to 12 inches. The height of Chris is 4 feet and 9 inches. What is the height of Chris in inches ? (Biết 1 feet bằng 12 inch. Chiều cao của Chris là 4 feet và 9 inch. Hỏi chiều cao của Chris là bao nhiêu inch ?)

A) 48

B) 49

C) 5

D) 112

E) 57

Question 2: 6 digits are removed from the twelve-digit number 165,349,372,098 to form a new six-digit number without changing the position of each digit. What is the least six-digit number can be formed ? (Chọn 6 chữ số từ số có 12 chữ số sau 165,349,372,098 để tạo thành 1 số mới có 6 chữ số mà không thay đổi thứ tự các chữ số. Hỏi số nhỏ nhất có thể tạo thành là số nào ?)

A) 102334

B) 165349

C) 165098

D) 132098

E) 120334

Question 3: Calculate (Tính)

19 x 5 + 234 : 6 + 87

A) 200

B) 300

C) 221

D) 321

E) 222

Question 4: Find the remainder when 2,763,497,219 is divided by 9 (Tìm số dư khi chia 2,763,497,219 cho 9)

A) 1

B) 5

C) 3

D) 7

E) 4

Question 5: Calculate (Tính phép tính sau)

94 + 111 + 91 + 108 + 98 + 97 + 100 + 118 + 103

A) 900

B) 920

C) 940

D) 960

E) 980

Question 6: Calculate (Tính biểu thức sau)

1 + 7 + 13 + 19 + 25 + 31 + 37 + 43 + 49 + 55 + 61 + 67 + 73 + 79 + 85 + 91 + 97 + 103

A) 936

B) 927

C) 918

D) 900

E) 999

Question 7: According to the following pattern, what is the 11th number (which is C) from the left ? (Theo quy luật dãy số bên dưới, tìm số thứ 11 kể từ bên trái ( Tìm số C ) )

5, 11, 13, 29, 53, 95, 177, 325, A, B, C, 3717, 6837

A) 1999

B) 2021

C) 2000

D) 3120

E) 2211

Question 8: The sides of each small grey square are 2 centimetres long in the following figure. How many centimetres is the perimeter of the shaded area ? (Cạnh của mỗi hình vuông màu xám nhỏ là 2 cm như hình dưới. Hỏi chu vi phần tô đậm là bao nhiêu cm ?)

câu 8 đề thi olympic toán quốc tế aimo lớp 3 năm 2021

A) 84

B) 100

C) 168

D) 50

E) 200

Question 9: There is an addition of two numbers. The units digit of one of the numbers is 8 and it is mistakenly written as 7. The hundreds digit of another number is 5 and it is mistakenly written as 8. The sum obtained is 2021. What is the correct sum ? (Có một tổng của 2 số. Chữ số hàng đơn vị của 1 số là 8 bị viết nhầm thành 7. Chữ số hàng trăm của số khác là 5 bị viết nhầm thành 8. Vì thế tổng là 2021. Tìm tổng đúng của 2 số ?)

A) 2320

B) 2021

C) 2019

D) 2023

E) 1722

Question 10: Calculate (Tính)

2021 x 99

A) 181899

B) 202099

C) 200079

D) 1981989

E) 2000079

Question 11: Amy goes to a cafe to have lunch with her mother. There are 4 different lunch sets for child today. Each set includes soup, vegetable soup, cream soup and long-boiled soup can be chosen. How many choices are there for Amy ? (Amy đi đến quán café để ăn trưa với mẹ. Có 4 thực đơn bữa trưa khác nhau cho trẻ em hôm nay. Mỗi thực đơn được thêm món súp. Có thể chọn súp rau, súp kem hoặc súp luộc lâu. Hỏi Amy có bao nhiêu sự lựa chọn ?)

A) 4

B) 12

C) 7

D) 1

E) 10

Question 12: One school sends 50 student representatives to attend a mathematical contest. There are two parts of the contest. 15 students attend the part of quick calculation only 10 students attend the part of logical thinking only. Then how many students attend both two parts of the contest ? (Một trường cử 50 đại diện học sinh tham dự một cuộc thi toán học. Có hai phần của cuộc thi. 15 học sinh chỉ tham dự phần tính nhanh. 10 học sinh chỉ tham dự phần tư duy logic. Khi đó có bao nhiêu học sinh tham dự cả hai phần thi.)

A) 10

B) 15

C) 20

D) 30

E) 25

Question 13: Aiden does 12 questions more than Beck. Given the number of questions Aiden does is 7 times of that Beck does. How many questions does Aiden do ? (Aiden làm hơn Beck 12 câu hỏi. Biết số câu hỏi Aiden làm gấp 7 lần của Beck. Hỏi Aiden đã làm bao nhiêu câu hỏi ?)

A) 14

B) 13

C) 12

D) 15

E) 16

Question 14: Find the units digit of the value of the following expression (Tìm chữ số hàng đơn vị của giá trị biểu thức sau)

6998 + 4272 + 5746 + 8666 + 9329 + 3502 + 3522 + 4126 + 6476 + 4839

A) 4

B) 5

C) 6

D) 67564

E) 57476

Question 15: Calculate (Tính)

28 + 262 – 426 + 741 + 972 – 1531 + 4738 + 5426 + 6531 + 9259

A) 20000

B) 30000

C) 26000

D) 24000

E) 25000

Question 16: Calculate (Tính giá trị phép tính sau)

30 + 459 + 900 + 1541 + 69776 + 9970

Question 17: Debbie, father, mother and elder brother arrive home and prepare to have a bath. Debbie takes 30 minutes to have a bath. Father takes 1 hour to have a bath. Mother takes 15 minutes to have a bath. Elder brother takes 40 minutes to have a bath. Including the waiting time, at least how many minutes do they take to have a bath in total ? (Assume father has a bath first for 1 hour. Mother has a bath afterwards and she spends 1 hour and 15 minutes in total. Father and mother spend 135 minutes for bath in tota). (Debbi, bố , mẹ và anh trai về nhà và chuẩn bị đi tắm. Debbi mất 30 phút để tắm. Bố mất 1 tiếng để tắm. Mẹ mất 15 phút để tắm. Anh trai mất 40 phút để tắm. Bao gồm cả thời gian chờ, hỏi ít nhất mất bao nhiêu phút để cả nhà tắm ?)

Question 18: 100 candies are distributed to some children. It is known that every child gets different number of candies. At most how many children are there to get the candies ? (100 cái kẹo được phát cho một số trẻ em. Biết rằng số kẹo của mỗi em là khác nhau. Hỏi nhiều nhất co bao nhiêu em được nhận kẹo ?)

Question 19: Today is Sunday, 21st February 2021. What day is 20th February 2020 ? (Hôm nay là chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021. Hỏi ngày 20 tháng 2 năm 2020 là thứ mấy ?)

Question 20: Calculate (Tính giá trị)

221 x 2021 – 4 x 7 x 8 x 2021 + 3 x 2021

*****

Ngoài Đề thi Olympic Toán Quốc Tế AIMO lớp 3 vòng chung kết quốc gia 2021 này ra các em có thể tham khảo thêm nhiều bài tập cũng như đề thi toán olympic lớp 3 quốc tế khác như đề thi toán sasmo lớp 3, hkimo lớp 3, … mà thầy đã cho ở trên trang và cập nhật thêm nội dung hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *