Đề thi toán hkimo lớp 4 số 2 cho học sinh tự luyện

Giúp các em tự luyện toán hkimo lớp 4 đề tham gia cuộc thi toán olympic quốc tế này thầy sẽ cho các em đề thi số 2 của toán olympic hkimo lớp 4 để làm thử sức. Các câu hỏi trong bài thi này thầy đã dịch sang tiếng việt và có giữ lại phần tiếng anh để các em biết được dạng bài thi toán hkimo. Khi đi thi chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng tiếng anh các em nhé.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

đề thi toán hkimo lớp 4 số 2 cho học sinh ôn luyện

Các câu hỏi trong Đề thi toán hkimo lớp 4 số 2 cho học sinh tự luyện

Câu 1: Each day, Uncle’s chicken can lay 2 eggs. After 4 days, he sold half of the eggs. Given that there are 20 eggs in his farm right now, how many eggs will be left after 11 days ? (Mỗi ngày, con gà của bác đẻ được 2 quả trứng. Cứ sau 4 ngày, bác lại bán đi một nửa số trứng. Biết rằng hiện tại trang trại của bác đang có 20 quả trứng, hỏi số trứng còn lại sau 11 ngày nữa là bao nhiêu ?)

A) 17

B) 18

C) 11

D) 19

Câu 2: If 19th February 2021 is Friday, which day of the week will 21st  February 2022 be ? (Biết ngày 19 tháng 2 năm 2021 là thứ sáu, hỏi ngày 21 tháng 2 năm 2022 là thứ mấy ?)

A) Sunday (Chủ nhật)

B) Monday (Thứ hai)

C) Saturday (Thứ bảy)

D) Tuesday (Thứ ba)

Câu 3: What is the 8th number in the sequence with pattern below ? (Tìm số thứ 8 trong dãy số có quy luật dưới đây)

2, 5, 10, 17, 26, 37, …

A) 60

B) 62

C) 64

D) 65

Câu 4: Four tables below have number filled according to the same pattern but some cells are being covered. Which number is being covered at the positition of symbol “x” ? (Bốn bảng dưới đây được điền số dựa trên cùng một quy luật. Tuy nhiên có một vài ô đang bị che khuất. Hỏi số bị che khuất bởi vị trí “x” là số nào ?)

câu 4 tìm số bị che khuất đề thi ôn luyện toán hkimo lớp 4 số 2

A) 11

B) 14

C) 15

D) 7

Câu 5: Find the missing number in the table below. (Tìm số còn thiếu trong bảng dưới đây)

A) 42

B) 40

C) 41

D) 44

Câu 6: Find the value of 12 x 16 + 8 x 17 + 24 x 3. (Tìm giá trị của 12 x 16 + 8 x 17 + 24 x 3)

A) 400

B) 300

C) 410

D) 310

Câu 7: Find the value of 115 : 17 + 128 : 17 + 90 : 17. (Tìm giá trị của 115 : 17 + 128 : 17 + 90 : 17)

A) 7

B) 9

C) 8

D) 10

Câu 8: Find the value of 5 + 10 + 15 + 20 + … + 195 + 200. (Tìm gái trị của 5 + 10 + 15 + 20 + … + 195 + 200)

A) 8200

B) 4010

C) 4000

D) 4100

Câu 9: Letter each letter M, A, T, H, K, I, O represent a distinct 1-digit number. Find T. (Biết chữ cái M, A, T, H, K, I, O biểu diễn các số có một chữ số khác nhau. Tìm giá trị của chữ cái T)

câu 9 tìm giá trị chữ số đề thi toán hkimo lớp 4 số 2 cho học sinh ôn luyện

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Câu 10: What is the value of K if the equation below is correct ? (Tìm giá trị của K để được phép tính đúng dưới đây ?)

1 + 3 + 9 +27 + … + 729 = K

A) 1039

B) 1093

C) 769

D) 1193

Câu 11: A is 5 times B and the sum of A and B is 240. Find the value of A. (Biết A gấp 5 lần B và tổng của A và B là 240. Tính giá trị của A)

A) 200

B) 192

C) 300

D) 160

Câu 12: How many 2-digit numbers divisible by 2 or 5 are there ? (Hỏi có bao nhiêu chữ số chia hết cho 2 hoặc 5 ?)

A) 70

B) 63

C) 54

D) 58

Câu 13: If 10-digit number overline{20212022AB} is divisible by 45, find the smallest value of A. (Biết số có 10 chữ số overline{20212022AB} chia hết cho 45. Tìm giá trị nhỏ nhất của A)

A) 2

B) 7

C) 1

D) 0

Câu 14: Define the new operation symbol: a ® b = (2 x b – a) x (a + b), find the value of 3 ® (5 ® 3).

Định nghĩa kí hiệu phép toán mới như sau: a ® b= (2 X b-a) X (a + b), tính giá trị của 3 ® (5 ® 3).

A) 134

B) 143

C) 613

D) 6431

Câu 15: Wendy writes down a 2-digit number. Amy adds a digit “1” to the right of Wendy’s number and sees that the number increases 856. Find Wendy’s number.

(Wendy viết một số có 2 chữ số. Amy viết thêm một chữ số 1 vào bên phải số của Wendy thì thấy số đó tăng thêm 856 đơn vị. Tìm số của Wendy.)

A) 95

B) 90

C) 855

D) 96

Câu 16: Each cell in the grid below has side length 2. Find the area of the shaded region. (Mỗi ô vuông trong lưới dưới đây có độ dài cạnh bằng 2. Tính diện tích của phần được tô đậm)

câu 16 tính diện tích đề thi toán hkimo lớp 4 số 2 cho học sinh tự luyện

A) 28

B) 72

C) 56

D) 64

Câu 17: They want to paint all surface of the 3D figure below. At least how many squares do they have to paint over ? (Người ta muốn sơn toàn bộ bề mặt của hình 3D dưới đây. Hỏi họ cần sơn ít nhất bao nhiêu hình vuông ?)

câu 17 bao nhiêu hình vuông đề thi toán hkimo lớp 4 số 2 cho học sinh ôn luyện

A) 42

B) 21

C) 22

D) 44

Câu 18: A rectangle has perimeter 28cm. When its length increases 3cm, the area increases 18 cm2. Find the area of the rectangle in cm2

(Một hình chữ nhật có chu vi 28cm. Khi chiều dài của nó tang them 3cm thì diện tích hình chữ nhật cũng tăng thêm 18cm2. Tính diện tích của hình chữ nhật mới theo cm)

A) 34

B) 48

C) 66

D) 64

Câu 19: How many retangle containing both triangles are there in the figue below ? (Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật chứa cả hai tam giác trong hình dưới đây ?)

câu 19 có bao nhiêu hình tam giác đề thi toán hkimo lớp 4 số 2

A) 12

B) 18

C) 36

D) 24

Câu 20: Eight identical rectangle with perimeter 36 each are combined to form a big square as follows. Find the perimeter of the square. (Tám hình chữ nhật y hệt nhau đều có chu vi là 36 được ghép thành hình vuông dưới đây. Tính chu vi của hình vuông đó)

câu 20 tính chu vi hình vuông đề thi toán hkimo lớp 4 số 2

A) 84

B) 96

C) 144

D) 72

Câu 21: In an assembly after Tet Holiday, there are 81 primary students, 67 secondary students and 53 high school students. The principal calls students randomly by name to give red envolopes. At least how many students does the principal need to call to ensure that 5 primary students and 7 sencondary students receive the gifts ? (Buổi lễ chào cờ sau Tết có sự tham gia của 81 học sinh tiểu học, 67 học sinh trung học cơ sở và 53 học sinh trung học phổ thông. Thầy hiệu trưởng gọi tên ngẫu nhiên đế lì xì cho học sinh. Hỏi thầy cần gọi ít nhất bao nhiêu em đế chắc chắn trong số đó có 5 học sinh tiểu học và 7 học sinh trung học nhận được lì xì?)

A) 65

B) 12

C) 125

D) 141

Câu 22: Sarah must take 1 or 2 pills a day. She has 10 pills in total. How many  different ways are there for Sarah to take all those pills ? (Mỗi ngày Sarah phải uống 1 hoặc 2 viên thuốc. Biết rằng cô ấy có tất cả 6 viên thuốc. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để Sarah uống hết số thuốc đó ?)

A) 89

B) 20

C) 98

D) 30

Câu 23: Given a 100-digit number with pattern as follows. Find the unit digit of A. (Cho chữ số có 100 chữ số có quy luật dưới đây. Tìm chữ số hàng đơn vị của A.)

A = overline{1234567891011121314…}

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Câu 24: Use 4 distinct digits from 0, 2, 4, 5, 6, 7 to form 4-digit numbers greater than 4756. How many different numbers can be formed ? (Chọn 4 chữ số khác nhau từ các số 0, 2, 4, 5, 6, 7 để lập thành số có 4 chữ số lớn hơn 4756. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu số như vậy ?)

A) 180

B) 183

C) 182

D) 181

Câu 25: Anna needs to fill numbers in the strip below so that any 3 consecutive cell has the sum being 100. Which number should be filled in the last cell ? (Anna cần điền các số vào dải băng dưới đây sao cho 3 ô liên tiếp có tổng bằng 100. Hỏi cần điền số nào vào ô cuối cùng của dải băng đó ?)

câu 25 điền số thích hợp đề thi toán hkimo lớp 4 số 2

A) 36

B) 41

C) 23

D) 59

*****

Ngoài Đề thi toán hkimo lớp 4 số 2 cho học sinh tự luyện thầy đã cho bên trên ra các em có thể tham khảo thêm các bài tập toán olympic lớp 4 khác mà thầy đang cập nhật tại trang để nâng cao kỹ năng giải toán olympic của mình và cọ xát với nhiều đề thi toán olympic quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *