Bài tập luyện thi Toán Olympic AMC Úc 2021 – bài ôn số 5

Cuộc thi Toán Olympic AMC Úc 2021 cũng sắp bắt đầu, thời gian này là thời gian dành cho các em ôn tập, củng cố thêm các kiến thức để có thể giành được thành tích cao nhất của cuộc thi. Chính vì thế hôm nay thầy sẽ mang đến cho các em bài tập luyện thi toán olympic AMC Úc 2021 trong bài ôn tập số 5, các câu hỏi cũng tương tự như đề thi thật sự đó là sử dụng 100% tiếng Anh, các em hãy đọc thật kỹ và làm bài thật tốt nhé.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Bài tập luyện thi Toán Olympic AMC Úc 2021 – bài ôn số 5

1) Which number is one hundred more than the number 765?

(A) 865      (B) 985      (C) 876      (D) 775      (E) 766

2) In the number sentence 10 hundreds + 100 tens = tens, what number goes in the box to make it true ?

(A) 100

(B) 20

(C) 110

(D) 200

(E) 1000

3) What is the largest 4-digit number which can be made from a selection of the following number cards if each card may be used only once ?

câu 3 bài tập luyện thi toán olympic amc úc 2021 bài ôn số 5(A) 4581

(B) 8542

(C) 8541

(D) 5480

(E) 885

4) In the number sentence,

40 x 40 = 20 x 20 x …

what number do we put in the … to make the number sentence true ?

(A) 2

(B) 4

(C) 8

(D) 16

(E) 40

5) The value of 1000 + 200 + 4 is

(A) 10 204

(B) 1204

(C) 1 000 204

(D) 10 002 004

(E) 124

6) For the number below, what number will be obtained if I double the thousands digit and halve the tens digit ?

câu 6 bài tập luyện thi toán olympic amc úc 2021 bài ôn số 5

(A) 2224

(B) 8214

(C) 4414

(D) 8244

(E) 2214

7) To what number do I add 11 to get 28 ?

(A) 39

(B) 17

(C) 27

(D) 7

(E) 19

8) Which of the following stories could match this number sentence ?

14 − 7 + 9 = 16

(A) Simon had 14 lollies, he ate 9 of them and then his sister gave him 9 more. He then had 16 lollies.

(B) James had 18 lollies, he gave 14 to his sister, he ate 9 and had 7 left.

(C) Lan had 14 lollies, she ate 7 of them, then was given 9 more by her mother. She now has 16 lollies.

(D) Karen ate 14 lollies, took 7 from her sister, ate 9 more and had 16 left.

(E) Helen had 14 lollies, was given 7 more by her brother and 9 more by her sister and now has 16 lollies.

9) In the diagram, the arrow longrightarrow mean ” is half of ” . For example, bigstar longrightarrow bigtriangleup   means bigstar is half of bigtriangleup  

câu 9 bài tập luyện thi toán olympic amc úc 2021 bài ôn số 5

If diamondsuit is 8, what is Box ?

(A) 2

(B) 32

(C) 4

(D) 16

(E) 64

10) Wendy has 20 marbles. She has five times as many marbles as Jim. How many marbles does Jim have ?

(A) 4

(B) 100

(C) 5

(D) 25

(E) 15

11) A water tank holds 7500 litres when full. How many litres does it hold when it is exactly half full ?

(A) 3275

(B) 3500

(C) 4000

(D) 3750

(E) 3725

12) If 1 bottle of water can fill 3 glasses, how many glasses of the same size would be filled with 7 bottles of water ?

(A) 21

(B) 24

(C) 14

(D) 18

(E) 25

13) When Sam doubled a number and then added 7, it became 33. What was the original number ?

(A) 8

(B) 13

(C) 16

(D) 24

(E) 26

14) Which number is 1 + 10 + 100 + 1000 ?

(A) 1111

(B) 11 111

(C) 1110

(D) 1010

(E) 10 111

15) Which number is halfway between 600 and 700 ?

(A) 550

(B) 645

(C) 650

(D) 655

(E) 700

16) A water tank has 56 L of water in it. If 28 L of water are added, how much water will be in the tank ?

(A) 84 L

(B) 56 L

(C) 28 L

(D) 76 L

(E) 78 L

17) What is one thousand and twenty-seven in numerals ?

(A) 100 027

(B) 10 027

(C) 1027

(D) 127

(E) 27

18) Lee is 14 years old. Liz is 10 years old. Dad’s age is twice the sum of their ages. How old is Dad ?

A) 46

(B) 48

(C) 50

(D) 52

(E) 54

19) When five numbers are added the total is 2010. One of the numbers is changed from 235 to 532. What is the total of the five numbers now ?

A) 1723

(B) 2542

(C) 2360

(D) 1896

(E) 2307

20) What is the difference between the largest and smallest 3-digit numbers that can be made from the following 1-digit cards, if each card is to be used once only in each number ?

câu 20 bài tập luyện thi toán olympic amc úc 2021 bài ôn số 5

A) 477

(B) 495

(C) 1009

(D) 468

(E) 555

21) Mike buys a can of 4 tennis balls for $2. How much does each tennis ball cost ?

A) 25c

(B) 50c

(C) $1

(D) $4

(E) $8

22) The number 8000 is the same as

A) 800 tens

(B) 800 units

(C) 80 tens

(D) 80 units

(E) 8 hundreds

23) What number is halfway between 103 and 113 ?

(A) 107

(B) 110

(C) 105

(D) 109

(E) 108

24) Ben cuts three oranges into quarters for the soccer team to eat at half-time. How many quarters are there ?

(A) 3

(B) 6

(C) 7

(D) 12

(E) 16

25) Gina is 11 years old and her sister Bev is 8 years old. Their mum is twice as old as the sum of their ages. How old is their mum ?

(A) 3

(B) 19

(C) 27

(D) 30

(E) 38

26) Which of the following numbers has the same value as 152 hundredths ?

(A) 1520

(B) 152

(C) 15,2

(D) 1,52

(E) 0,152

27) The value of 1 + 10 + 10 × 10 + 10 × 10 × 10 is

(A) 1010

(B) 10 111

(C) 1111

(D) 1110

(E) 11 111

28) Which of the following is true ?

(A) If you add two odd numbers you always get an odd number.

(B) If you multiply two odd numbers you always get an even number.

(C) If you add an odd and an even number you always get an even number.

(D) If you multiply an odd and an even number you always get an even number.

(E) If you multiply two even numbers you always get an odd number.

29) Sally is playing a board game where you throw a dice numbered from 1 to 6, move along a numbered board and then follow the instructions on each square you land on. On one turn, she throws a 6 and lands on a square which tells her to go back 4 squares. This puts her on a square which tells her to go forward 3 squares. She finishes up on square 7. What square did she start that turn on ?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

*****

Bên trên là bài tập luyện thi Toán Olympic AMC Úc 2021 trong bài ôn số 5 các thầy cô giáo của Toán Olympic Tiểu Học muốn gửi tới các đang chuẩn bị tham gia cuộc thi Toán AMC ÚC 2021 đợt tới này, các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi toán AMC Úc khác đã có ở website. Các em hãy cố gắng làm bài tập thật tốt nhé, nếu có cần hỗ trợ gì khi làm bài hay trong quá trình học tập các em đừng ngại liên hệ ngay với các thầy cô giáo của trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *