Ôn Chuyên Đề Toán Lớp 2 Quốc Tế Tính Nhanh phần 1

Chuyên đề toán lớp 2 quốc tế hôm nay chúng ta cùng ôn luyện các bài toán dạng tính nhanh phần số 1 với các bài tập từ dễ đến khó. Các em học sinh tham gia các cuộc thi olympic toán tiếng anh quốc tế muốn đạt được thành tích tốt cần phải ôn tập thật nhiều các bài tập của các chuyên đề, dạng bài và đặc biệt là phải làm quen với các câu hỏi bằng tiếng anh, các em có thể nắm bắt các từ khóa tiếng anh chính để làm quen với các câu hỏi, sau này có gặp các từ khóa, cụm từ đó là biết ngay đề bài yêu cầu gì.

Về phần hướng dẫn cách giải, phương pháp giải toán tiếng anh quốc tế lớp 2 dạng bài tính nhanh hay các chuyên đề, các dạng bài tập khác được đăng ở chuyện mục Bài Giảng, các em có thể tham khảo để nắm được kiến thức mà áp dụng vào các bài tập tương tự.

Bài tập ôn luyện chuyên đề Toán Lớp 2 Quốc Tế dạng bài Tính Nhanh phần 1

Câu 1: Compute (Tính)

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Bài giải minh họa:

1 + 2 + 3 + 4 + 5

= (1 + 4) + (2 + 3) + 5

= 5 + 5 + 5

= 15

b) 2 + 6 + 10 + 8 + 12 + 14

c) 36 + 13 – 6

d) 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9

Câu 2: Find the value of (Tìm giá trị của)

a) 24 + 62 +16 + 29 + 8

b) 11 + 24 + 17 + 26 + 29 + 13

Bài giải minh họa:

11 + 24 + 17 + 26 + 29 + 13

= (11 + 29) + (24 + 26) + (17 + 13)

= 40 + 50 + 30

= 120

c) 28 + 43 + 72 + 29 + 11+ 37

d) 28 + 11 + 23 + 39 + 32 + 17

Câu 3: Calculate (Tính)

a) 17 + 18 + 19

Bài giải minh họa:

17 + 18 + 19

= 20 – 3 + 20 – 2 + 20 – 1

= 20 + 20 + 20 – 3 – 2 – 1

= 60 – 6

= 54

b) 37 + 38 + 35

c) 17 + 21 + 14

Bài giải minh họa:

17 + 21 + 14

= 17 + 21 + 11 + 3

= 17 + 3 + 21 + 11

= 20 + 20 + 1 + 10 + 1

= 50 + 2

= 52

d) 9 + 99 + 999

Câu 4: Use a simple method to solve the following

(Sử dụng cách đơn giản để giải những phép tính sau)

a) 3 + 7 + 15 + 30 + 25 + 18 + 4 + 2 + 6

b) 2  +  8  +  12  +  18  +  22  +  25  +  28  +  35

c) 7 + 17 + 27 + 37 + 47 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

d) 37 + 13 – 68 – 13 + 51

Câu 5: Compute the following series

(Tính tổng các chuỗi số sau)

a) 123  +  294  +  377 + 206

b) 213 +  519 +  187 +  81

c) 366  +  978  –  166  +  22

d) 1258  +  369  +  742  +  641

e) 311   +  576  –  211  –  126  +  50

g) 142  –  454  +  158  +  700  +  554

h) 346 + 218 + 269 + 352 + 104 + 311

Câu 6: Use simple method to compute the following

(Tính nhanh)

a) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9

Bài giải minh họa:

1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9

= 1 + 3 – 2 + 5 – 4 + 7 – 6 + 9 – 8

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

b) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – 10 + 11

c) 13 – 11 + 9 – 7 + 5 – 3 + 1

d) 22 – 19 + 16 – 13 + 10 – 7 + 4 – 1

e) 2 – 4 + 6 – 8 + 10 – 12 + 14 – 16 + 18

Câu 7: Calculate (Tính)

a) 1 – 3 + 5 – 7 + 9 – 11 + 13 – 15 + 17

b) 2 – 5 + 8 – 11 + 14 – 17 + 20 – 23 + 26

c) 21 – 19 + 17 – 15 + 13 – 11 + 9 – 7 + 5 – 3 + 1

d) 3 + 13 + 23 + 33 + 7 + 17 + 27 + 37

e) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 – 10 + 11

Câu 8: Find the value of

(Tính giá trị)

a) 2 – 4 + 6 – 8 + 10 – 12 + 14 – 16 + 18 – 20 + 22

b) 1 – 3 + 5 – 7 + 9 – 11 + 13 – 15 + 17 – 19 + 21

c) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

d) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

Câu 9: Compute the following series

(Tính các tổng sau)

a) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 17 + 19

b) 1 + 2 + 3 + 4 + … + … 19 + 20

Câu 10: Find the value of

(Tính giá trị)

a) 28 + 11 + 23 + 39 + 32 + 17

b) 17 + 71 + 34 + 43 + 69 + 96

c) 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 – 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3

d) 2  +  4  +  6  +  8  +  10  +  12  +  14  +  16 + 18 + 20


Bên trên là một số bài tập giúp các em học sinh Ôn tập Chuyên Đề Toán Lớp 2 Quốc Tế Tính Nhanh phần 1, các em có thể tham khảo thêm các chuyên đề khác, dạng bài tập khác hay cách giải toán ở những chuyên mục trên trang đã cung cấp. Hãy theo dõi toanolympictieuhoc.com để cập nhật những kiến thức, bài học, bài tập Toán Quốc Tế & Toán Nâng Cao thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *