Ôn Chuyên Đề Giả Thiết Tạm trong Toán Olympic Lớp 4 – 5

Cùng ôn tập Chuyên đề Giả Thiết Tạm trong Toán Olympic Lớp 4 – 5 và cũng áp dụng cho Toán nâng cao lớp 4 – 5. Trong chuyên đề toán giả thiết tạm hôm nay chúng ta sẽ có phần các bài tập mẫu kèm lời giải và các bài tập ôn luyện bổ sung.

Với các chuyên đề toán olympic quốc tế đối với các em học tiếng anh chưa được tốt thì cần phải nắm bắt được các từ khóa chính, cụm từ câu hỏi tiếng anh chính để nắm rõ được câu hỏi yêu cầu gì.

ôn chuyên đề toán lớp 4 5 giả thiết tạm

Ôn Chuyên Đề Giả Thiết Tạm trong Toán Olympic Lớp 4 – 5

Câu 1: A farmer has 30 chickens and rabbits altogether. There are only 100 legs. Find the number of chickens and the number of rabbits that the farmer has.

(Bác nông dân nuôi tất cả 30 con gà và thỏ. Tổng cộng có 100 chân. Em hãy tìm số gà và số thỏ bác nông dân nuôi)

Bài giải minh họa:

Giả sử tất cả đều là thỏ, ta có số chân là:

30 x 4 = 120 (chân)

Theo đề bài số chân thừa ra là:

120 – 100 = 20 (chân)

Số chân chênh lêch giữa mỗi con thỏ và mỗi con gà là:

4 – 2 = 2 (chân)

Vậy số con gà bác nông dân nuôi là:

20 : 2 = 10 (con gà)

Số con thỏ bác nông dân nuôi là:

30 – 10 = 20 (con thỏ)

Hoặc:

Giả sử tất cả đều là gà, ta có số chân là:

30 x 2 = 60 (chân)

Theo đề bài số chân thiếu là:

100 – 60 = 40 (chân)

Số chân chênh lệch giữa mỗi con gà và con thỏ là:

4 – 2 = 2 (chân)

Vậy số con thỏ bác nông dân nuôi là:

40 : 2 = 20 (con thỏ)

Số con gà bác nông dân nuôi là:

30 – 20 = 10 (con gà)

* Lưu ý dạng toán giả thiết tạm:

  • Nếu giả thiết tất cả là thỏ hết thì ta tìm số con gà trước
  • Nếu giả thiết tất cả là gà hết thì ta tìm số con thỏ trước

Trong đó thỏ, gà là ví dụ mẫu điển hình, người ta có thể thay thế thỏ, gà bằng những loài vật, đồ vật, vật dụng, … khác.

Câu 2: Samantha has 30 pieces of $2 and $5 notes altogether. The total value of the money she has is $120. Find the number of pieces of $2 notes and the number of pieces of $5 notes that Samantha has.

(Samathan có tất cả 30 tờ 2 đô-la và 5 đô-la. Tổng số tiền mà cô ấy có là 120 đô-la. Hỏi Samantha có bao nhiêu tờ 2 đô-la và 5 đô-la ?)

Bài giải minh họa:

Giả sử tất cả đều là tờ 5 đô-la:

30 x 5 = 150 (đô-la)

Theo đề bài số tiền thừa ra là:

150 – 120 = 30 (đô-la)

Số tiền chênh lệch giữa mỗi tờ 2 đô-la và tờ 5 đô-la là:

5 – 2 = 3 (đô-la)

Vậy Samantha có số tờ 2 đô-la là:

30 : 3 = 10 (tờ)

Samantha có số tờ 5 đô-la là:

30 – 10 = 20 (tờ)

Đáp số: Samantha có 10 tờ 2 đô-la và 20 tờ 5 đô-la.

Câu 3: There are 24 cars and motorcycles in a car park. There are a total of 76 wheels. How many motorcycles are there ? How many cars are there ?

(Có tất cả 24 xe ô tô và xe máy trong bãi đỗ xe . Có 76 chiếc bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe máy ? Bao nhiêu xe ô tô trong đó ?

Bài giải minh họa:

Giả sử tất cả đều là xe máy, ta có số bánh xe là:

24 x 2 = 48 (bánh xe)

Theo đề bài ta thấy số bánh xe bị thiếu:

76 – 48 = 28 (bánh xe)

Số bánh xe chênh lệch giữa ô tô và xe máy là:

4 – 2 = 2 (bánh xe)

Vậy số xe ô tô có trong bãi đỗ xe là:

28 : 2 = 14 (xe ô tô)

Số xe máy có trong bãi đỗ xe là:

24 – 14 = 10 (xe máy)

Câu 4: There were 6 questions in a mathematics competition. 5 marks would be awarded for every correct answer. 2 marks would be deducted for a wrong answer. If Valerie scored 23 marks in the mathematics competition, how many questions did she answer correctly ?

(Có tất cả 6 câu hỏi trong một cuộc thi toán, nếu trả lời đúng mỗi câu sẽ được cộng 5 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 2 điểm. Hỏi nếu Valerise được 23 điểm trong cuộc thi toán thì bạn ấy đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi ?

Bài giải minh họa:

Giả sử Valerise trả lời đúng cả 6 câu hỏi, vậy số điểm bạn ấy có là:

6 x 5 = 30 (điểm)

Theo đề bài Valerise chỉ được 23 điểm, vậy số điểm thừa ra là:

30 – 23 = 7 (điểm)

Số điểm chênh lệch giữa mỗi câu đúng và mỗi câu sai là:

5 + 2 = 7 (điểm)

Vậy số câu Valerise trả lời sai là:

7 : 7 = 1 (câu trả lời sai)

Số câu Valerise trả lời đúng là:

6 – 1 = 5 (câu trả lời đúng)

Câu 5: There were 25 questions in a mathematics quiz. If a question was answered correctly, 4 marks would be given, otherwise 1 mark would be deducted. If John scored 85 marks in the mathematics quiz, how many questions had he answered correctly ?

(Một bài kiểm tra toán có 25 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm. Mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. John được 85 điểm sau bài thi đó, hỏi cậu ấy đã trả lời đúng bao nhiêu câu ?)

Bài giải minh họa:

Giả sử John trả lời đúng tất cả các câu hỏi, bạn ấy có số điểm là:

25 x 4 = 100 (điểm)

Theo đề bài John chỉ được 85 điểm, vậy số điểm thừa ra:

100 – 85 = 15 (điểm)

Ta có số điểm chênh lệch giữa mỗi câu trả lời đúng với mỗi câu trả lời sai là:

4 + 1 = 5 (điểm)

Vậy số câu trả lời sai của John là:

15 : 5 = 3 (câu trả lời sai)

Số câu trả lời đúng của John là:

25 – 3 = 22 (câu trả lời đúng)

Câu 6: There are 100 buns to be shared among 100 persons (adults and children). An adult get 3 buns each and 3 children share 1 bun. How many adults are there ?

(Có 100 cái bánh được chia cho 100 người (bao gồm người lớn và trẻ em). Mỗi người lớn được 3 cái bánh trong khi 3 đứa trẻ chia nhau 1 cái bánh. Hãy tính xem có tất cà bao nhiêu người lớn ?)

Bài giải minh họa:

Giả sử tất cả đều là người lớn thì số bánh cần có là:

100 x 3 = 300 (cái bánh)

Theo đề bài ta thấy số bánh thừa ra:

300 – 100 = 200 (cái bánh)

Số bánh chênh lệch giữa 3 người lớn và 3 đứa trẻ là:

(3 x 3) – 1 = 8 (cái bánh)

Vậy số người lớn là:

200 : 8 = 25 (người lớn)

Câu 7: James wrote four tests with a maximum score of 100 in each one. The average mark he obtained on these tests was 88. What is the lowest score he could have achieved on one of these tests ?

(James làm bốn bài kiểm tra với số điểm tối đa của mỗi bài là 100. Trung bình cộng điểm kiểm tra James đạt được là 88. Hỏi số điểm thấp nhất của một trong bốn bài mà James có thể đạt được là bao nhiêu ?)

Bài giải minh họa:

Giả sử James làm cả 4 bài kiểm tra với số điểm tối đa, vậy số điểm của James sẽ đạt được:

100 x 4 = 400 (điểm)

Theo đề bài tổng số điểm mà James đạt được cho 4 bài kiểm tra là:

88 x 4 = 352 (điểm)

Số điểm chênh lệch giữa điểm tối đa và điểm James đạt được là:

400 – 352 = 48 (điểm)

Vậy điểm thấp nhất của 1 trong 4 bài kiểm tra mà James có thể đạt được là:

100 – 48 = 52 (điểm)

Câu 8: A bus ticket to Town A costs $15. A bus ticket to Town B costs $8. Alex paid $114 for 9 these tickets. How many bus tickets to Town B did he pay for ?

(Một vé xe buýt đi thành phố A có giá $15. Một vé xe buýt đi thành phố B có giá $8. Ông Alex phải trả $114 cho 9 vé bao gồm cả hai loại trên. Hỏi ông Alex đã mua bao nhiêu vé đi thành phố B ?)

Câu 9: A ferry can take either 10 small cars or 6 lorries through the river at one time. Yesterday, it crossed the river five times, it was full and transported 42 vehicles. How many small cars did the ferry transport ?

(Một chiếc phà có thể chở 10 chiếc ô tô hoặc 6 chiếc xe tải trong một chuyến đi. Hôm qua, chiếc phà đi qua dòng sông 5 lần. Mỗi chuyến luôn luôn được chở đầy và đã vận chuyển được 42 chiếc xe. Hỏi đã chuyển được bao nhiêu chiếc xe ô tô ?

Câu 10: There are a total of 36 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 80 legs. How many chicken(s) is / are there?

Câu 11: There are a total of 78 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 200 legs. How many chicken(s) is / are there?

Câu 12: There are a total of 51 tigers and cranes in a zoo. The animals have a total of 114 legs. How many tiger(s) is / are there?

Câu 13: There are a total of 73 tigers and cranes in a zoo. The animals have a total of 200 legs. How many crane (s) is / are there?

Câu 14: There are 20 problems in a mathematics competition. The scores of each problem are allocated in the following ways: 5 marks will be given for a correct answer, 2 marks will be deducted for each incorrect or unanswered answer. How many questions does Amy answer correctly if her score is 58?

Câu 15: There are 20 questions in the Mathematics examination. 4 marks are awarded for each correct answer, 2 marks are deducted for each incorrect answer and no marks will be deducted or awarded for unanswered answer. At most how many questions does Amy answer correctly if her score is 60?

Câu 16: There are some chickens and rabbits. The number of chickens is 14 more than the number of rabbits. If there are 172 legs in total, how many rabbit(s) is/are there?

Câu 17: There are some chickens and rabbits, where the number of legs of chickens is 26 more than the number of legs of rabbits. If there are 362 legs in total, how many rabbits are there?

Câu 18: There are a total of 56 chickens, ducks and rabbits in a farm. These animals have a total of 146 legs. If the number of rabbits has 10 more than ducks, find the difference between the number of chickens and rabbits.

Câu 19: For every slice of bread a child takes, an adult takes 2 slices of bread. If there are 66 adults and children in all 99 slices of bread are taken.

a) how many adults are there ?

b) how many children are there ?

Câu 20: A whiteboard marker cost $3, a paintbrush cost $1. A teacher paid $28 in all for 12 paintbrushes and whiteboard markers. How many whiteboard markers and how many paintbrushes did the teacher buy ?


Bên trên là các bài tập và cách giải một số bài mẫu cho các em học sinh Ôn Chuyên Đề Toán Giả Thiết Tạm của Toán Olympic Quốc Tế Lớp 4 – 5 và cũng có thể áp dụng cho toán nâng cao lớp 4 – 5. Để tham khảo nhiều bài tập toán olympic quốc tế lớp 4, 5 hay các phương pháp, bài giải nhiều hơn nữa các em có thể vào các chuyên mục cùng tên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *