Đề thi Toán tiếng Anh quốc tế Kangaroo IKMC cho khối lớp 3 – 4 ôn luyện số 2

Thầy gửi đến các em Đề thi Toán tiếng Anh quốc tế Kangaroo IKMC cho khối lớp 3 – 4 ôn luyện số 2, đây là 1 trong những đề thi mà các bạn học sinh đã làm trong cuộc thi Toán Olympic Quốc Tế gồm 24 câu hỏi, những câu hỏi thường sẽ khá khó, có những cuộc thi đề bài hoàn toàn bằng tiếng Anh nên càng khó hơn. Vì thế để làm được bài thi các em cần học và ôn tập thật nhiều mới có thể giải được các bài thi toán Kangaroo IKMC nói riêng cũng như các cuộc thi olympic Toán quốc tế khác nói chung. Các em có thể tham khảo các bài học, phương pháp giải toán tiếng anh quốc tế, các bài tập ôn luyện ở các chuyên mục cùng tên.

đề thi toán tiếng anh quốc tế kangaroo ikmc lớp 3 lớp 4 số 2 ôn luyện

Câu hỏi Đề thi Toán tiếng Anh quốc tế Kangaroo IKMC cho khối lớp 3 – 4 ôn luyện số 2

(Các em học sinh chú ý tập làm bài không cần dựa vào phần dịch câu hỏi sang tiếng việt)

Câu 1: Zita walked from the left to the right and wrote the numbers she saw along the roads in her notepad. Which of the following groups of numbers could be the numbers written by Zita ?

(Zita đi từ trái sang phải và viết những con số bạn ấy nhìn thấy dọc theo các con đường vào tờ giấy ghi chú của mình. Em hãy cho biết nhóm số nào sau đây có thể là số được viết bởi Zita ?)

câu 1 chọn số nào đề thi toán tiếng anh quốc tế kangaroo ikmc lớp 3 lớp 4 số 2

A. 1, 2 và 4

B. 2, 3 và 4

C. 2, 3, và 5

D. 1, 5 và 6

E. 1, 2 và 5

Câu 2: Which of the Kangaroo figures contains the greatest number of little squares ?

(Hãy chi biết hình Kangaroo nào dưới đây có số ô vuông nhỏ nhất ?)

câu 2 ô vuông nào nhỏ nhất đề thi toán kangaroo ikmc lớp 3 lớp 4 số 2

Câu 3: How many common letters do the words KANGAROO and PROBLEM have ?

(Em hãy cho biết từ KANGAROO và từ PROBLEM có bao nhiêu từ chung ?)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Câu 4: The numbers 34 and 142 have the same sum of their digits (3 + 4 = 7 and 1 + 4 + 2 = 7). What is the first number greater than 2007 such that the sum of its digits is the same as the sum of the digits of 2017 ?

(Các số 34 và 142 có tổng các chữ số bằng nhau (3 + 4 = 7 và 1 + 4 + 2 = 7). Số đầu tiên lớn hơn 2007 là số nào sao cho tổng các chữ số của nó bằng tổng các chữ số của 2007 ?

A. 2016

B. 2115

C. 2008

D. 7002

E. 2070

Câu 5: Emma wrote her favourite number in the dark cloud and performed correctly several calculations following the sequence in the diagram. What is Emma’s favourite number ?

(Emma đã viết con số yêu thích của mình trên đám mấy đen và thực hiện đúng một số phép tính theo trình tự trong biểu đồ như hình bên dưới. Em hãy cho biết con số yêu thích của Emma là số nào ?)

câu 5 con số yêu thích đề thi toán quốc tế kangaroo ikmc lớp 3 4

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

E. 9

Câu 6: There are 9 lampposts on one side of the path in the park. The distance between each pair of neighbouring lampposts is 8 metres. George was jumping all the way from the first lamppost to the last one. How many metres has he jumped ?

(Có 9 cột đèn ở một bên lối đi trong công viên. Khoảng cách giữa mỗi cặp cột đèn cạnh nhau là 8 mét. George đã nhảy suốt từ cột đèn đầu tiên đến cột đèn cuối cùng. Hỏi bạn ấy đã nhảy bao nhiêu mét ?)

A. 48

B. 56

C. 64

D. 72

E. 80

Câu 7: The combination for opening a safe is a three – digit number made up of different digits. How many different combinations can you make using only digits 1, 3 and 5 ?

(Tổ hợp để mở két là một số có ba chữ số được tạo thành từ các chữ số khác nhau. Bạn có thể thực hiện bao nhiêu cách kết hợp khác nhau mà chỉ sử dụng các chữ số 1, 3 và 5 ?)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

Câu 8: Which of the five pieces below fits together with the one given on the right to form a rectangle ?

(Hình nào trong số những hình dưới đây hợp với hình màu đỏ đã cho để tạo thành hình chữ nhật ?)

câu 8 ghép hình nào tạo hình vuông toán kangaroo lớp 3 4

Câu 9: What is the answer to 4 x 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 x 4 ?

(Đáp án của phép tính  4 x 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 x 4 bằng bao nhiêu ?)

A. 32

B. 144

C. 48

D. 56

E. 100

Câu 10: The square in the figure is a mini-sudoku: the numbers 1, 2 and 3 must be written in the cells so that each of them appears in each row and in each column. Harry started to fill in the square. Which number should he write in the cell that is marked by a question mark ?

(Hình vuông trong hình là một mini-sudoku: các số 1, 2 và 3 phải được viết trong các ô sao cho mỗi số đó xuất hiện trong mỗi hàng và trong mỗi cột. Harry bắt đầu điền vào ô vuông. Anh ta phải viết số nào vào ô được đánh dấu bằng dấu chấm hỏi ?)

câu 10 điền số thích hợp toán kangaroo ikmc lớp 3 4 số 2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 2 hoặc 3

E 1, 2 hoặc 3

Câu 11: “Euro” is the currency of the European Union (1 euro = 100 euro-cents). Helga has 5 euro. She intends to buy 5 notebooks, which cost 80 euro-cents each, and some pencils, 30 euro-cents each. At most how many pencils can Helga afford to buy ?

“Euro” là đơn vị tiền tệ của Liên minh Châu Âu (1 euro = 100 euro-cents). Helga có 5 euro. Cô ấy định mua 5 quyển vở, mỗi quyển có giá 80 euro-cents và một số bút chì, mỗi bút chì có giá 30 euro-cents. Hỏi Helga có thể mua tối đa bao nhiêu bút chì ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

E. 1

Câu 12: Basil, who is older than Peter by one year and one day, was born on January 1, 2002. What is the date of Peter’s birthday ?

(Basil, người lớn hơn Peter một tuổi một ngày, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2002. Vậy sinh nhật của Peter là ngày nào ?)

A. ngày 2 tháng 1 năm 2003

B. ngày 2 tháng 1 năm 2001

C. ngày 31 tháng 12 năm 2000

D. ngày 31 tháng 12 năm 2002

E. ngày 31 tháng 12 năm 2003

Câu 13: John has 400 spaghetti strands, each 15 cm long, on his lunch plate. If he joined them end to end (using sauce as glue) to form one long stand, what would be the length of his lunch ?

(Jonh có 400 sợi mì spaghetti, mỗi sợi dài 15 cm, trên đĩa thức ăn trưa của mình. Nếu anh ấy nối chúng từ đầu đến cuối (dùng nước sốt làm keo dán) để tạo thành một sợi dài thì chiều dài bữa trưa của anh ấy sẽ là bao nhiêu ?)

A. 6 km

B. 60 m

C. 600 cm

D. 6000 mm

E. 60000 cm

Câu 14: Daniella has an aquarium in the shape of a cube with edges 3 dm each. She started arranging cubes with edges 1 dm each inside the aquarium, in the way you can see on the picture. At most how many more such cubes can Daniella put into the aquarium ?

(Daniella có một bể cá dạng khối lập phương với các cạnh, biết rằng mỗi cạnh dài 3 dm. Cô ấy bắt đầu sắp xếp các hình khối có cạnh 1 dm vào bên trong bể cá, theo cách bạn có thể nhìn thấy trên hình, Daniella có thể cho thêm tối đa bao nhiêu hình khối như vậy vào bể cá ?)

câu 14 bao nhiêu hình khối toán olympic kangaroo ikmc lớp 3 lớp 4

A. 9

B. 13

C. 17

D. 21

E. 27

Câu 15: Peter wrote a one-digit number and then wrote an additional digit to its right. He added 19 to the obtained number and got 72. What number did Peter write first ?

(Peter đã viết một số có một chữ số và sau đó viết thêm một chữ số vào bên phải của nó. Anh ấy thêm 19 vào số thu được và được 72. Peter đã viết số nào đầu tiên ?)

A. 2

B. 5

C. 6

D. 7

E. 9

Câu 16: Digital clock shows the time 20:07. What is the least time period to pass in order to see again the same four digits (in some order) on the clock ? Note: At midnight, the digital clock shows 00:00, one hour later it shows 01:00, etc.

(Đồng hồ kỹ thuật số hiển thị thời gian 20:07. Khoảng thời gian ít nhất phải trôi qua để có thể nhìn thấy lại bốn chữ số giống nhau (theo một số thứ tự) trên đồng hồ là bao nhiêu ? Lưu ý: Vào lúc nửa đêm, đồng hồ kỹ thuật số hiển thị 00:00, một giờ sau nó hiển thị 01:00, …

A. 4 giờ 20 phút

B. 6 giờ 00 phút

C. 10 giờ 55 phút

D. 11 giờ 13 phút

E. 24 giờ 00 phút

Câu 17: A cube with a side length of 3 cm is painted grey and cut into smaller cubes with a side length of 1 cm each. How many of the smaller cubes will have exactly 2 faces painted ?

(Một hình lập phương có chiều dài cạnh là 3 cm được sơn màu xám và được cắt thành những hình lập phương nhỏ hơn có chiều dài cạnh là 1 cm. Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ hơn có đúng 2 mặt được sơn ?)

câu 17 hình lập phương đề thi toán kangaroo lớp 3 4

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

E. 12

Câu 18: A palindrome is a number which remains the same when its digits are written in reverse order. For example, 1331 is a palindrome. A car’s odometer reads 15951. Find the least number of kilometres the car should travel for the next palindrome to appear on the odometer ?

(Palindrome là một số không đổi khi các chữ số của nó được viết theo thứ tự ngược lại. Ví dụ số 1331 là một palindrome. Đồng hồ đo đường của ô tô ghi 15951. Tìm số km ít nhất mà ô tô phải đi để palindrome tiếp theo xuất hiện trên đồng hồ đo đường ?)

A. 100

B. 110

C. 710

D. 900

E. 1010

Câu 19: Romain, Fabien, Lise, Jennifer and Adrien stand in a single row. Romain is after Lise. Fabien is before Romain and just after Jennifer. Jennifer is before Lise but she is not the first. Where is Adrien ?

(Romain, Fabien, Lise, jennifer và Adrien đứng thành một hàng. Romain đứng sau Lise. Fabien trước Romain và chỉ sau Jennifer. Jennifer đứng trước Lise nhưng cô ấy không phải là người đầu tiên. Hỏi Adrien đứng ở vị trí nào ?)

A. Thứ 1

B. Thứ 2

C. Thứ 3

D. Thứ 4

E. Thứ 5

Câu 20: What is the perimeter of the figure obtained from a 15 cm by 9 cm rectangle, by cutting out four identical squares with a perimeter of 8 cm each, one at each corner ?

(Chu vi của hình thu được từ một hình chữ nhật dài 15 cm x 9 cm, bằng cách cắt ra bốn hình vuông giống nhau có chu vi mỗi hình là 8 cm, mỗi hình ở một góc là bao nhiêu ?)

A. 48 cm

B. 40 cm

C. 32 cm

D. 24 cm

E. 16 cm

Câu 21: The following three diagrams represent a pattern in the arrangement of the black and white cells. If the pattern continues, how many white cells will the next diagram have ?

(Ba sơ đồ sau đây biểu diễn một kiểu sắp xếp các ô đen và trắng. Nếu tiếp tục như vậy thì sơ đồ tiếp theo sẽ có bao nhiêu ô trắng ?)

câu 21 hình nào tiếp theo olympic toán kangaroo lớp 3 4

A. 50

B. 60

C. 65

D. 70

E. 75

Câu 22: The seats on a children merry-go-round are numbered in the sequence 1, 2, 3, … On this merry-go-round, Peter was sitting on seat #11, exactly opposite Maria, who was sitting on seat #4. How many seats are there on this merry-go-round ?

(Các ghế trên đu quay trẻ em được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, … Trên đu quay này. Peter đang ngồi ở ghế số 11, đối diện hoàn toàn với Maria, người đang ngồi trên ghế số 4. Có bao nhiêu chỗ ngồi trên chiếc đu quay này ?

A. 13

B. 14

C. 16

D. 17

E. 22

Câu 23: How many digits are needed to write down all numbers from 1 to 100 ?

(Cần bao nhiêu chữ số để viết ra tất cả các số từ 1 đến 100 ?)

A. 100

B. 150

C. 190

D. 192

E. 200

Câu 24: A square piece of paper is folded twice in such a way that the result is a square again. In the new square, one of the corners is cut out and then the paper is unfolded. Which of the following designs cannot be obtained this way ?

(Một tờ giấy hình vuông được gấp hai lần sao cho kết quả lại là một hình vuông. Trong hình vuông mới, một trong các góc được cắt ra và sau đó giấy được mở ra. Hình nào sau đây không thể có được theo cách này ?)

câu 24 hình nào sai đề thi olympic toán kangaroo lớp 3 lớp 4

E. Tất cả các hình đều có thể có được theo cách này


Như vậy toanolympictieuhoc.com đã gửi đến các em Đề thi Toán tiếng Anh quốc tế Kangaroo IKMC cho khối lớp 3 – 4 số 2 để có thể tự làm và ôn luyện rồi, ngoài ra các em có thể tìm kiếm thêm nhiều bài học, bài tập của cuộc thi toán Kangaroo IKMC dành cho lớp 3, lớp 4 khác tại chuyên mục trên web. Hoặc tìm học các phương pháp giải, học các chuyên đề toán quốc tế thường gặp mà thầy đang cập nhật hoàn thiện dần trên trang, các em nhớ theo dõi trang để bắt kịp các bài học mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *