Đề thi mẫu toán olympic TIMO lớp 3 quốc tế vòng chung kết quốc gia cho hs luyện thi

Các em cùng làm Đề thi mẫu toán olympic TIMO lớp 3 quốc tế vòng chung kết quốc gia để củng cố các kiến thức cũng như ôn lại các bài tập đã được học để chuẩn bị cho kỳ thi toán timo quốc tế sắp tới. Trong đề thi mẫu này ngoài nguyên gốc các câu hỏi bằng tiếng anh ra thầy cũng đưa các từ gợi ý được dịch sang tiếng việt để các em từ đấy có thể hiểu được đề bài và làm bài.

Các câu hỏi trong Đề thi mẫu toán olympic TIMO lớp 3 quốc tế vòng chung kết quốc gia cho hs luyện thi

Câu 1: 62 students line up where Alice is the 37th starting from the front. How many student(s) is / are behind her ?

(Line up: Xếp thành hàng dọc; The front: Đầu hàng; Behind: Đằng sau.)

Câu 2: According to the pattern shown below, what is the number in the blank ?

(Pattern: Quy luật; The blank: Chỗ trống.)

Câu 3: Today is Friday. Which day of the week was 15 days ago ?

Câu 4: The age of Bruce 9 years ago is equal to the age of Peter 3 years later. Given Bruce is 18 years old now, how old is Peter now ?

(Ago: Trước; Later: Sau (nữa); Equal: Bằng.)

Câu 5: According to the pattern shown below, how many ※ is / are there in the 8^{th} group ?

( Pattern: Quy luật.)

câu 5 có bao nhiêu hình đề thi mẫu toán olympic timo lớp 3 quốc tế cho hs luyện thi

Câu 6: Find the value of 1+ 9 + 17 + 25 + 33 + 41 + 49 + 57 + 65 + 73.

Câu 7: Find the value of 149+ 264 + 358 + 492 + 181 + 376

Câu 8: Find the value of 39 x 6 + 78 x 3 – 39 x 2

Câu 9: Find the value of 999 x 888

Câu 10: Find the value of 360 : 6 + 360 : 15 + 360 : 120

Câu 11: What is the greatest 3-digit number that can both be divisible by 12 and 15 ?

(The greatest 3-digit number: Số lớn nhất có 3 chữ số; Divisible: Chia hết.)

Câu 12: A 3-digit number is divided by 22 to get a remainder of 9. Find the minimum value of this 3-digit number.

(3-digit number: Số có 3 chữ số; Divided: Bị chia bởi; Remainder: Số dư; Minimum value: Giá trị nhỏ nhất.)

Câu 13: The sum of A and B is 256. A is 15 times of B. Find the value of A.

(Sum: Tổng; 15 times: Gấp 15 lần; Value: Giá trị.)

Câu 14: Define the operation symbol a otimes  b = dfrac {a + 1}{b} + 2 times a and b neq 0 , find the value of 11 otimes 4  

(Define: Định nghĩa; Operation symbol: Kí hiệu phép toán.)

Câu 15: The sum of 3 consecutive even numbers is 18. Find the L.C.M. (Least Common Multiple) of all the numbers.

(Sum: Tổng; Consecutive even numbers: Số chẵn liên tiếp; Least Common Multiple: Bội chung nhỏ nhất.)

Câu 16: How many square(s) is / are there in the figure below ?

(Squares: Hình vuông.)

câu 16 có bao nhiêu hình vuông đề thi mẫu toán olympic timo lớp 4 cho hs luyện thi

Câu 17: How many line segment(s) is / are there in the figure below ?

(Line segments: Đoạn thẳng.)

câu 17 có bao nhiêu đoạn đề thi mẫu toán timo lớp 3 quốc tế số 1

Câu 18: A pyramid has 30 vertices, how many face(s) does this pyramid have ?

(Pyramid: Hình chóp; Vertices: Đỉnh; Faces: Mặt.)

Câu 19: Find the maximum number of regions formed by 5 lines cutting a circle.

(Maximum number of regions: Số phần lớn nhất; Lines: Đường thẳng; Cut: Cắt; Circle: Hình tròn.)

Câu 20: At least how many unit square(s) can be seen if observing the figure below from the side ?

(Unit Squares: Hình vuông đơn vị; Observing: Quan sát; From the side: Từ bên cạnh.)

câu 20 có bao nhiêu khối vuông đề thi mẫu toán timo lớp 3 quốc tế số 1

Câu 21: After Bruce takes 14 peanuts and 9 peanuts from Amy and Mary respectively, they will have equal number of peanuts. How many peanut(s) did Amy have more than Bruce originally ?

(Respectively: Lần lượt; Equal number: Số bằng nhau; More than: Nhiều hơn; Originally: Lúc đầu.)

Câu 22: What is the greatest 5-digit even number formed by using 1, 3, 5, 7, 8 and 9? (Each number can only be used once)

(The greatest 5-digit even number: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số; Once: một lần.)

Câu 23: Numbers are drawn from the 80 integers 1 to 80. At least how many number(s) is / are drawn at random to ensure that there are two numbers whose difference is multiple of 9 ?

(Drawn: Được chọn; Integers: Số nguyên; At random: Ngẫu nhiên; Difference: Hiệu; Multiple: Bội.)

Câu 24: Chris has 30 $1 coins, 20 $2 coins and 60 $5 coins. Each book costs $22 and $3 discount for every 3 books. At most how many book(s) can he buy?

(Cost: Có giá; Discount: Giảm giá; At most: Nhiều nhất.)

Câu 25: Teacher wants to put 23 candies into packages. Given that each package contains no more than 4 candies, at least how many packages should she buy ?

(At least: Ít nhất.)


Ngoài đề thi mẫu toán olympic TIMO lớp 3 quốc tế vòng chung kết quốc gia cho hs luyện thi bên trên thầy đã cho các em có thể ôn tập thêm hoặc làm các đề thi toán olympic quốc tế khác như làm các đề thi toán hkimo lớp 3, đề thi toán amc lớp 3, đề thi toán asmo lớp 3…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *