Đề thi chính thức Toán TIMO lớp 3 năm 2021 kèm đáp án vòng loại Quốc Gia thi ngày 17/10/2021

Chia sẻ Đề thi chính thức Toán TIMO lớp 3 năm 2021 kèm đáp án vòng loại Quốc Gia thi ngày 17/10/2021 cho các em học sinh đối chiếu kết quả mình đã làm, chúc các em đạt kết quả tốt và đạt điểm số cao nhất.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

đề thi chính thức toán timo lớp 3 kèm đáp án 2021 vòng loại quốc gia

Các câu hỏi và đáp án trong đề thi Toán TIMO lớp 3 năm 2021 vòng loại Quốc Gia thi  ngày 17/10/2021

Câu 1: Today is 17th October, Sunday. Which day of the week will it be on 30th October of the same year ?

Hôm nay là Chủ nhật ngày 17 tháng 10. Hỏi ngày 30 tháng 10 cùng năm là thứ mấy ?

A. Sunday / Chủ nhật

B. Saturday / Thứ Bảy

C. Monday / Thứ Hai

D. Tuesday / Thứ Ba

Đáp án: B. Saturday / Thứ Bảy

Câu 2: According to the pattern below, find the 7th number in the sequence.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số thứ 7 trong dãy

2, 5, 7, 12, 19, …

A. 40

B. 33

C. 31

D. 50

Đáp án: D. 50

Câu 3: According to the pattern shown below, how many otimes are there in the next group ?

Theo quy luật dưới đây, có bao nhiêu hình otimes ở hình tiếp theo ?

câu 3 hình theo quy luật đề thi chính thức toán timo lớp 3 2021 kèm đáp án

A. 29

B. 30

C. 31

D. 28

Đáp án: A. 29

Câu 4: A family has to daughters: Railey and Alice. Given that the age of Alice 7 years later is equal to the age of Railey 2 years later. When Railey is 24 years old, how old is Alice ?

Một gia đình có hai người con gái: Railey và Alice. Biết rằng tuổi của Alice 7 năm sau bằng tuổi của Railey 2 năm sau. Hỏi khi Railey 24 tuổi thì Alice bao nhiêu tuổi ?

A. 29

B. 33

C. 15

D. 19

Đáp án: D. 19

Câu 5: According to the pattern below, find the 21st figure counting from the left.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm hình thứ 21 tính từ phía bên trái

bigcirc Box bigtriangleup Box bigcirc bigcirc Box bigtriangleup Box bigcirc bigcirc …

Đáp án: bigcirc

Câu 6: Calculate (Tính)

246 + 105 +195 +54

A. 600

B. 300

C. 200

D. 500

Đáp án: A. 600

Câu 7: Calculate (Tính)

8 x 12 + 60 x 8 + 8 x 28

A. 80

B. 800

C. 855

D. 850

Đáp án: B. 800

Câu 8: Calculate (Tính)

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

A. 180

B. 160

C. 80

D. 90

Đáp án: D. 90

Câu 9: Find the value of

Tìm giá trị của

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

A. 0

B. 6

C. 10

D. 5

Đáp án: D. 5

Câu 10: Find the value of T, given that:

Tìm giá trị của T, biết rằng:

T + 8 x 9 – 6 = 100

A. 34 

B. 166

C. 43

D. 22

Đáp án: A. 34 

Câu 11: Define the operation symbol as below: a otimes b = a times 3 – b + a . Find the value of (8 otimes 5) .

Định nghĩa phép toán như sau a otimes b = a times 3 – b + a . Tính giá trị của (8 otimes 5)

A. 13

B. 27

C. 40

D. 21

Đáp án: B. 27

Câu 12: Tom and Jerry have 16 milk bottles in total. Tom has 4 milk bottles more than Jerry. How  many milk bottles does Tom have ?

Tom and Jerry có tất cả 16 bình sữa. Tom có nhiều hơn Jerry 4 bình sữa. Hỏi Tom có bao nhiêu bình sữa ?

A. 6

B. 14

C. 12

D. 10

Đáp án: D. 10

Câu 13: The numbers below follow a consecutive sequence. What is the sum of the 3rd term and the 16th term ?

Các số dưới đây tạo thành một một dãy số liên tiếp. Hỏi tổng của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 16 bằng bao nhiêu ?

7, 8, 9, 10, 11, …

A. 30

B. 31

C. 19

D. 34

Đáp án: B. 31

Câu 14: The sum of A and B is 45. A is 4 times of B. Find A.

Tổng của A và B là 45. A gấp 4 lần B. Tìm A.

A. 36

B. 60

C. 15

D. 9

Đáp án: A. 36

Câu 15: The sum of 5 consecutive numbers is 50. Find the value of the smallest number among all the numbers.

Tổng của 5 số liên tiếp bằng 50. Tìm số nhỏ nhất trong các số đó.

A. 8

B. 10

C. 7

D. 12

Đáp án: A. 8

Câu 16: How many square are there in the figure below ?

Hỏi có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây ?

câu 16 bao nhiêu hình vuông đề thi chính thức toán timo lớp 3 kèm đap án 2021

A. 4

B. 8

C. 10

D. 12

Đáp án: C. 10

Câu 18: The perimeter of a rectangle is 60. The lenght is 4 times as the width. Find its width.

Chu vi hình chữ nhật là 60. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chiều rộng của hình chữ nhật.

A. 6

B. 24

C. 15

D. 12

Đáp án: A. 6

Câu 19: At least how many squares can be seen if observing the figure below from the right ?

Hỏi có thể thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nếu quan sát hình dưới đây từ phía bên phải ?

câu 18 ít nhất bao nhiêu hình vuông đề thi toán timo lớp 3 kèm đáp án 2021 vòng loại quốc gia

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Đáp án: B. 8

Câu 20: Tina’s family has a garden. The shape of this garden is shown in the following picture. Find its perimeter in meter.

Nhà Tina có một mảnh vườn. Hình dạng của mảnh vườn như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi của mảnh vườn đó theo đơn vị mét.

câu 20 tính chu vi đề thi toán timo lớp 3 2021 kèm đáp án vòng loại quốc gia

A. 192m

B. 225m

C. 252m

D. 156m

Đáp án: A. 192m

Câu 21: After Sam gives 5 books to John and Dany gives 7 books to John, they will have equal number of books. How many books did Sam have more than John originally ?

Sau khi Sam cho John 5 quyển sách và Dany cho John 7 quyển sách thì các bạn đều có số sách bằng nhau. Hỏi ban đầu Sam có nhiều hơn John bao nhiêu quyển sách ?

A. 5

B. 7

C. 12

D. 17

Đáp án: D. 17

Câu 22: How many 2-digit numbers with exactly one digit 6 are there ?

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chứa đúng một chữ số 6 ?

A. 9

B. 18

C. 19.

D. 17

Đáp án: D. 17

Câu 23: Students in class 3A1 are either in football, baseball or volleyball club. At least how many students are there in class 3A1 to ensure there are 12 students in the same club ?

Các học sinh lớp 3A1 đều thuộc một trong ba câu lạc bộ: bóng đá, bóng chày hoặc bóng chuyền. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học sinh trường lớp 3A1 để chắc chắn rằng có 12 em chung một câu lạc bộ ?

A. 34

B. 14

C. 36

D. 37

Đáp án: A. 34

Câu 24: Choose 2 digits, without repetition, from 1, 2, 3, 5, 8 to form 2-digit numbers. How many odd numbers are there ?

Lấy 2 chữ số từ các chữ số 1, 2, 3, 5, 8 sao cho không chữ số nào bị lặp lại để lập các số có hai chữ số. Hỏi trong đó có bao nhiêu số lẻ ?

A. 18

B. 10

C. 12

D. 20

Đáp án: C. 12

Câu 25: An ant is hungry and it needs to go through a maze to get to the sugar cubes. Given that it must follow the lines and go up or go right only. In how many different ways can it get to the sugar cubes ?

Một con kiến đang rất đói và nó cần vượt qua một mê cung để tới chỗ viên đường. Biết rằng nó phải đi dọc theo các đường kẻ và chỉ được phép đi lên trên hoặc đi sang phải. Hỏi con kiến có bao nhiêu các đi khác nhau ?

câu 25 số cách đi đề thi chính thức toán timo lớp 3 vòng quốc gia 2021 kèm đáp án

A. 12

B. 8

C. 10

D. 6

Đáp án: C. 10


Các em học sinh có thể tham khảo thêm các đề thi toán olympic lớp 3 khác tại website, thầy sẽ cập nhật hàng ngày để các em có tài liệu ôn tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *