Đề thi Olympic Toán TIMO lớp 4 kèm đáp án kỳ thi 2021-2022

Gửi tới các em học sinh bộ Đề thi Toán TIMO lớp 4 kèm đáp án kỳ thi 2021-2022 vòng loại Quốc gia làm tài liệu ôn luyện bổ sung thêm kiến thức đã học về toán olympic lớp 4 của mình, chi tiết về cách giải từng bài tập trong đề thi olympic toán timo lớp 4 năm 2021-2022 này thầy sẽ hướng dẫn ở bài sau nhé.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

đề thi olympic toán timo lớp 4 kèm đáp án năm 2021 2022

25 câu hỏi trong bộ Đề thi olympic Toán TIMO lớp 4 kèm đáp án kỳ thi 2021-2022

Câu 1: According to the pattern shown below, find the 2022nd letter counting from the left.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm chữ cái thứ 2022 tính từ phía bên trái

TIMOTIMOTIMOTI…

A. T

B. I

C. M

D. O

Đáp án: B. I

Câu 2: It will be Friday tormorrow. Which day of the week will it be 30 days later from now ?

Ngày mai là thứ Sáu. Hỏi 30 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy ?

A. Monday / Thứ Hai

B. Friday / Thứ Sáu

C. Sunday / Chủ Nhật

D. Saturday / Thứ Bảy

Đáp án: D. Saturday / Thứ Bảy

Câu 3: Jane has $5 notes and $2 notes. She has 10 notes altogether which are worth $32. How many $5 notes does Jane have ?

Jane có các tờ tiền 5 đô-la và 2 đô-la. Cô bé có tất cả 10 tờ tiền với tổng giá trị là 32 đô-la. Hỏi Jane có bao nhiêu tờ 5 đô-la ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 8

Đáp án: B. 4

Câu 4: According to the pattern below, find the next term in the sequence.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm số tiếp theo ở trong dãy

1, 1, 3, 7, 13, 21, 31, …

A. 43

B. 32

C. 42

D. 41

Đáp án: A. 43

Câu 5: Lucy finished reading a book in 3 days. On the first day, Lucy read 23 pages. On the second day, she read half of the remaining pages. On the final day, she read 15 pages. How many pages are there in Lucy’s book ?

Lucy đã đọc xong một quyển sách trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, Lucy đọc được 23 trang. Ngày thứ hai, cô bé đọc được một nửa số trang còn lại. Ngày cuối cùng, cô bé đọc được 15 trang. Hỏi quyển sách của Lucy có tất cả bao nhiêu trang ?

A. 61

B. 38

C. 53

D. 51

Đáp án: C. 53

Câu 6: Calculate (Tính)

72 : 2 + 72 : 3 + 72 : 4

A. 78

B. 58

C. 68

D. 75

Đáp án: A. 78

Câu 7: Find the value of (Tìm giá trị của)

2 + 4 + 6 + 8 + … + 18 + 20

A. 100

B. 110 

C. 220

D. 200

Đáp án: B. 110 

Câu 8: Calculate (Tính)

100 x 9 + 100 x 11 + 30 x 100 

A. 3000

B. 7700

C. 5900

D. 5000

Đáp án: D. 5000

Câu 9: Find the value of (Tìm giá trị của)

50 – 49 + 48 – 47 + … + 4 – 3 + 2 – 1

A. 25

B. 24

C. 50

D. 49

Đáp án: A. 25

Câu 10: Given that X and Y are 2 different digits, find the value of Y to get the correct operation below.

Cho X và Y là 2 chữ số khác nhau, hãy tìm giá trị của Y để được phép tính đúng dưới đây

câu 10 tìm x y đề thi toán timo lớp 4 kèm đáp án năm 2021 2022

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Đáp án: C. 8

Câu 11: What is the smallest 4-digit number that can be divisible by 3 ?

Hỏi số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 3 là số nào ?

A. 1002

B. 1001

C. 1000

D. 1003

Đáp án: A. 1002

Câu 12: Find the last digit of 4 x 4 x 4 x … x 4 (2022 numbers 4)

Tìm chữ số tận cùng của 4 x 4 x 4 x … x 4 (2022 số 4)

A. 2

B. 4

C. 8

D. 6

Đáp án: D. 6

Câu 13: Define the operation symbol a * b = (b – a) x (2 x a + b). Find the value of 4 * 5.

Định nghĩa phép toán sau a * b = (b – a) x (2 x a + b). Tìm giá trị của 4 * 5.

A. 12

B. 20

C. 14

D. 13

Đáp án: D. 13

Câu 14: The difference of A and B is 24. A is 7 times of B. Find the value of A.

Hiệu của A và B là 24. A gấp 7 lần B. Tìm giá trị của A

A. 21

B. 14

C. 28

D. 35

Đáp án: C. 28

Câu 15: If a 6-digit number is divisible by 2 and by 5, find the value of B.</span></p>
<p><span style=”font-size: 105%;”>Biết [katex[ overline {45233B}
là số có 6 chữ số chia hết cho cả 2 và 5, tìm giá trị của B.

A. 0

B. 2

C. 5

D. 8

Đáp án: A. 0

Câu 16: How many rectangles in the figure containing the earth symbol are there ?

Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật chứa biểu tượng hình Trái đất ?

câu 16 tìm số hình vuông đề thi toán timo lớp 4 kèm đáp án 2021 2022

A. 16

B. 32

C. 18

D. 24

Đáp án: D. 24

Câu 17: A square piece of paper with perimeter 36cm is cut into 9 identical smaller squares. Find the perimeter of each small square.

Một mảnh giấy hình vuông có chu vi 36 cm được cắt thành 9 hình vuông nhỏ hơn y hệt nhau. Tính chu vi của mỗi hình vuông nhỏ.

A. 16 cm

B. 4 cm

C. 12 cm

D. 8 cm

Đáp án: C. 12 cm

Câu 18: At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the front ?

Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ khi quan sát hình dưới đây từ đằng trước ?

câu 18 đếm hình vuông đề thi toán timo lớp 4 kèm đáp án năm 2021 2022

A. 4

B. 2

C. 6

D. 3

Đáp án: D. 3

Câu 19: There area of the rectangle is 40. If the sides of the rectangle are natural numbers, what is its minimum value of perimeter ?

Diện tích của hình chữ nhật là 40. Nếu cạnh của hình chữ nhật là các số tự nhiên, hỏi chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật là bao nhiêu ?

A. 28

B. 26

C. 13

D. 14

Đáp án: B. 26

Câu 20: Jenny draws and paints 4 letters TIMO in her grid paper as the figure below. Find the area of the painted area in cm^2 , given that each cell of the grid paper has side length of 1cm

Jenny viết và tô màu 4 chữ cái TIMO vào vở ô li như hình vẽ dưới đây. Hãy tính diện tích của phần được tô màu theo đơn vị cm^2 biết rằng mỗi ô trong vở ô li có cạnh dài 1 cm.

câu 20 tính diện tích đề thi toán timo lớp 4 kèm đáp án năm 2021 2022

A. 24

B. 23

C. 25

D. 26

Đáp án: A. 24

Câu 21: How many 2-digit numbers with digit 1 are there ?

A. 18

B. 19

C. 9

D. 10

Đáp án: A. 18

Câu 22: In a box, there are 10 blue balls, 7 red balls and 8 black balls. Lucy takes out some balls without looking into the box. At least how many balls should Lucy take out to make sure that she gets a blue ball ?

Trong một chiếc hộp có 10 quả bóng xanh, 7 quả bóng đỏ và 8 quả bóng đen. Lucy lấy bóng ra mà không nhìn vào trong hộp. Hỏi Lucy cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quả bóng để chắc chắn rằng cô lấy được một quả bóng xanh ?

A. 11

B. 10

C. 15

D. 16

Đáp án: D. 16

Câu 23: How many 2-digit numbers divisible by 5 are there ?

Hỏi có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chia hết cho 5 ?

A. 16

B. 18

C. 20

D. 17

Đáp án: B. 18

Câu 24: A fight of stairs has 9 steps. Each time, Chelsea can go up 1 step or 2 steps. In how many ways can she go up the flight of stairs ?

Một cầu thang có 9 bậc. Mỗi lần đi, Chelsea có thể bước lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Hỏi cô bé có bao nhiêu cách để đi hết cầu thang ?

A. 89

B. 34

C. 55

D. 27

Đáp án: C. 55

Câu 25: Barney is at home now. The map from his house to the store is shown in the figure below. Because Barney wants to get to the store as soon as possible, he will only move up or move right along the road on the map. How many different ways are there for Barney to go to store ?

Hiện tại Barney đang ở nhà. Sơ đồ từ nhà cậu đến cửa hàng được cho như hình dưới đây. Vì Barney muốn đi đến cửa hàng nhanh nhất có thể, cậu sẽ chỉ đi lên trên hoặc đi sang phải dọc theo con đường trong bản đồ. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để Barney đến cửa hàng ?

A. 12

B. 13

C. 17

D. 16

Đáp án: C. 17


Vậy là các em học sinh đã có bộ đề thi toán olympic timo lớp 4 kèm đáp án của năm 2021-2022 làm tài liệu ôn tập cũng như kiểm tra kết quả mình làm đúng sai như nào trong bài thi, ngoài bộ đề thi bên trên các em có thể ôn luyện thêm về toán olympic lớp 4 trong các chuyên mục như toán olympic sasmo lớp 4, toán kangaroo ikmc lớp 4, toán hkimo quốc tế lớp 4, olympic toán amc lớp 4, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *