Đề thi mẫu toán olympic quốc tế ASMO lớp 3 cho học sinh luyện tập

Cuộc thi Toán quốc tế ASMO sắp đến rồi, hôm nay thầy sẽ gửi tới các em đề thi mẫu toán ASMO lớp 3 quốc tế để các em có thể ôn luyện trước cuộc thi, thầy sẽ chỉ dịch những câu hỏi đầu tiên sang tiếng Việt để các em chưa biết về toán olympic quốc tế làm quen còn các câu hỏi sau các em phải tự đọc hiểu làm bài. Khi đi thi thì các câu hỏi trong đề thi đều sử dụng tiếng Anh, khi học chúng ta sẽ có những phương pháp để có thể giải các bài tập. Bây giờ các em chú ý làm bài tập nhé.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

Các câu hỏi trong Đề thi mẫu toán olympic quốc tế ASMO lớp 3 cho học sinh luyện tập

Câu 1: Calculate (Tính)

20,5 – 6,4 + 2,5 – 3,6 = ?

Câu 2: Observe the pattern ò shaded region shown in graph 1, 2 and 4 below, then draw the shaded region of graph 3 (Cho các hình như bên dưới, em hãy dựa vào hình số 1, số 2 và số 4 để tô phần còn thiếu ở hình số 3)

câu 2 hình còn thiếu đề thi mẫu toán olympic quốc tế asmo lớp 3 cho học sinh luyện tập

Câu 3: Find pattern and fill in the blank (Tìm quy luật và điền vào phần còn trống)

câu 3 điền vào chỗ trống đề thi thử toán quốc tế asmo lớp 3

Câu 4: What is the sum of the largest two-digit number and the smallest four-digit number ? (Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số bằng bao nhiêu ?)

Câu 5: Calculate (Tính)

61 + 6 x 0 – 12 + 16 – 8 = ?

Câu 6: Calculate (Tính)

85 + 34 – 25 x 2 + 51 = ?

Câu 7: Draw a straight line within the surface of a clock to separate it into 2 portions. Summation of the numbers in one of the portion equal to 2 times the summation of the numbers in another portion. (There are more than one solutions, one just need to draw one of the lines)

câu 7 vẽ đường thẳng đề thi toán asmo lớp 3 cho học sinh ôn luyện

Câu 8: Fill the number in the box to satisfied the equation

24 x 2 = Box : 3

Câu 9: Which of the following object is different from the others ?

câu 9 hình nào khác đề thi thử toán asmo lớp 3 quốc tế

Câu 10: 1^{st} of July 2014 is Tuesday, what day is 30^{th} July 2014 ?

Câu 11: What is the difference between A and B ?

1, 4, 9, A, 25, 36, B

Câu 12: I am reading a book. The product of the both open pages is 110. What is the sum of the both pages ?

Câu 13: 124 pieces of cookies is packaged into boxes each containing 10 pieces of cookies. Each box is then sold for RM4. The remaining cookies are sold for RM0,50 each. What is the total selling price ?

Câu 14: When the order of the digits of 121 is reversed, the number remains the same. What is the largest number between 200 and 300 that remains the same when the order of the digits is reversed ?

Câu 15: In the magic sqare below, the sum of the 3 numbers in each of the 3 rows, 3 columns and 2 diagonals is the same. What is the product of A and B ?

câu 15 tìm giá trị đề thi mẫu toán quốc tế asmo lớp 3

Câu 16: Mattew, Phoebe and Olivia share RM360 in the ratio 2 : 3 : 1. How much will Phoebe get ?

Câu 17: An electronic watch displays minutes as a 2-digit-number. How many 2-digit-numbers is differ by 1 ?

Câu 18: What number should be filled in the “?” box in order to obtain 33 as the result ?

câu 18 điền vào chỗ trống đề thi toán olympic quốc tế asmo lớp 3

Câu 19: In a class of 40 students, 12 take Swimming Class, 16 take Singing Class, and 5 take both Swimming Class and Singing Class. How many students in the class are not enrolled in either Swimming Class or Singing Class ?

Câu 20: Each small box is a rectangle. How many different rectangles can be traced ?

câu 20 hình chữ nhật khác nhau đề thi toán quốc tế asmo lớp 3

Câu 21: Sabrina bought 2 cups of fruit tea and a slice of ice cream cake for RM9,50. She then bought 3 cups of fruit tea and 2 slices of ice cream cake for RM16,00. How much is a slice of ice cream cake ?

Câu 22: 10 apples have the same mass as 1 watermelon and 2 pear. 1 pear has the same mass ass 2 apples. How many apples have the mass of 1 watermelon ?

Câu 23: Twenty-four lamp posts are equally spaced along both sides of the Taft Bridge. Every lamp post  is 2 meters apart. How long is the bridge ?

Câu 24: underline{ABC} represents  a three-digit number. The product of its digits is 24. What is the smallest three-digit number that ABC can represent ?

Câu 25: There are Number cards “3”, “4”, “5” with 10 cards each, choose any 8 cards to sum up to 31, then what is the maximum number of cards “3” in the combination ?


Vậy là các em học sinh đã có 1 bài đề thi mẫu cuộc thi toán olympic quốc tế ASMO lớp 3 để luyện tập. Các em có thể xem nhiều các đề thi hay các bài tập toán olympic lớp 3 khác như đề thi toán timo lớp 3, đề thi toán sasmo lớp 3, … để rèn luyện thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *