Đáp án đề thi Toán Timo lớp 2 năm 2021 cho học sinh đối chiếu và ôn luyện

Thầy cô chia sẻ tới các em đáp án đề thi olympic toán timo lớp 2 năm 2021 giúp các em học sinh có thể so sánh và đối chiếu với kết quả mà mình đã làm trong bài thi xem đúng sai câu nào, ngoài ra còn là tài liệu cho các bạn khác củng cố thêm kiến thức cũng như ôn luyện thêm.

HUY CHƯƠNG TOÁN OLYMPIC QUỐC TẾ

Xem qua một vài Huy Chương Toán Olympic Quốc Tế của các em học sinh toanolympictieuhoc.com đạt được. Các thành tích, kết quả mà các thầy cô và học trò nỗ lực phấn đấu hiện nay không ngừng gia tăng. Tôn chỉ của các thầy cô giáo là mang lại chất lượng đào tạo cao nhất cho học sinh theo học tại các lớp của Toán Olympic Tiểu Học & Toán Nâng Cao Tiểu Học.

một vài huy chương toán olympic quốc tế tiểu học

25 câu hỏi kèm đáp án trong bộ đề thi Toán Olympic TIMO lớp 2 năm 2021

Câu 1: In a garden, there are 15 apple trees and 5 orange trees. How many trees are there in total ?

Trong một khu vườn, có 15 cây táo và 5 cây cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái cây ?

A. 20

B. 10

C. 15

D. 5

Đáp án: A. 20

Câu 2: If it was Friday yesterday, which day of the week will it be 3 days from now ?

Nếu hôm qua là thứ Sáu, hỏi 3 ngày nữa tính từ hôm nay là thứ mấy ?

A. Monday / Thứ Hai

B. Wednesday / Thứ Tư

C. Tuesday / Thứ Ba

D. Sunday / Chủ Nhật

Đáp án: C. Tuesday / Thứ Ba

Câu 3: According to the pattern below, find the next figure in the sequence.

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm hình tiếp theo ở trong dãy

Box blacklozenge blacktriangle Box Box blacklozenge blacktriangle Box Box blacklozenge blacktriangle Box Box blacklozenge blacktriangle

A. Box

B. blacklozenge

C. blacktriangle

D. blacktriangledown

Đáp án: A. Box

Câu 4: When Lucy was born, her mother was 25 years old. Now, her mother is 27 years old, how old is Lucy ?

Khi Lucy sinh ra, mẹ cô bé 25 tuổi. Bây giờ mẹ 27 tuổi, hỏi Lucy bao nhêu tuổi ?

A. 42

B. 3

C. 52

D. 2

Đáp án: D. 2

Câu 5: According to the pattern of the sequence below, let’s find the next number.

Dựa vào quy luật của dãy số sau, hãy tìm số tiếp theo

1, 20, 2, 18, 3, 16, 4, 14, 5, …

A. 6

B. 12

C. 13

D. 11

Đáp án: B. 12

Câu 6: Find the value of (Tìm giá trị của)

3 + 25 + 7

A. 40

B. 45

C. 30

D. 35

Đáp án: D. 35

Câu 7: Calculate (Tính)

50 – 45 + 40 – 35

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Đáp án: A. 10

Câu 8: Find the number covered by the bird in the figure below.

Hãy tìm số bị che bởi con chim trong hình dưới đây.

câu 8 tìm số đáp án đề thi toán timo lớp 2 năm 2021 cho học sinh ôn luyện

A. 9

B. 53

C. 11

D. 21

Đáp án: C. 11

Câu 9: What is the suitable number to replace the flower below ?

Hãy tìm số thích hợp để thay thế cho bông hoa dưới đây ?

câu 9 tìm giá trị đề thi toán timo lớp 2 năm 2021 kèm đáp án

A. 9

B. 19

C. 29

D. 39

Đáp án: C. 29

Câu 10: Given that X and Y are 2 different digits, what is the value of Y ?

Cho X và Y là 2 chữ số khác nhau, hỏi giá trị của Y bằng bao nhiêu ?

câu 10 tìm giá trị y đề thi olympic toán timo lớp 2 kèm đáp án năm 2021

A. 2

B. 8

C. 9

D. 7

Đáp án: B. 8

Câu 11: According to the pattern below, find the value of the 6th number in the sequence

Dựa vào quy luật dưới đây, tìm giá trị của số thứ 6 trong dãy

1, 4, 7, 10, …

A. 15

B. 13

C. 12

D. 16

Đáp án: D. 16

Câu 12: What is the largest 2-digit odd number ?

Hỏi số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là bao nhiêu ?

A. 99

B. 98

C. 10

D. 11

Đáp án: A. 99

Câu 13: Class 2A has 22 students. Class 2B has 28 students. How many students have to move from class 2B to class 2A so that two classes have the same number of students ?

Lớp 2 A có 22 học sinh. Lớp 2B có 28 học sinh. Hỏi cần chuyển bao nhiêu học sinh từ lớp 2B sang lớp 2A để hai lớp có số học sinh bằng nhau ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: A. 3

Câu 14: Among the following numbers, how many of them are even numbers greater than 20 ?

Trong các số dưới đây, hỏi có bao nhiêu số chẵn lớn hơn 20 ?

14, 31, 22, 19, 52, 93, 70, 54

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Đáp án: B. 4

Câu 15: Fill the suitable signs in the blanks to get the correct equation.

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống để được phép toán đúng

5 Box 3 Box  2 Box  4 = 6

A. 5 – 3 + 2 – 4 = 6

B. 5 + 3 – 2 + 4 = 6

C. 5 – 3 – 2 + 4 = 6

D. 5 + 3  + 2 – 4 = 6

Đáp án: D. 5 + 3  + 2 – 4 = 6

Câu 16: Lucy stacks identical cubes on top of each other to get the figure below. At least how many cubes does she need to use ?

Lucy xếp chồng các khối lập phương y hệt nhau để được hình dưới đây. Hỏi cô bé cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương ?

câu 16 khối lập phương đề thi toán timo lớp 2 kèm đáp án 2021

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Đáp án: C. 8

Câu 17: At least how many small squares can be seen if viewing the figure below from the right ?

Hỏi có thể nhìn thấy ít nhất bao nhiêu hình vuông nhỏ nếu nhìn hình dưới đây từ bên phải ?

câu 17 hình vuông đáp án đề thi olympic toán timo lớp 2 năm 2021

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Đáp án: B. 7

Câu 18: How many squares are there in the figure below ?

Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông ?

câu 18 đếm hình vuông đề thi đáp án toán timo lớp 2 năm 2021

A. 15

B. 16

C. 17

D. 14

Đáp án: C. 17

Câu 19: How many line segments are there in the figure below ?

Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình dưới đây ?

câu 19 số đoạn thẳng đáp án đề thi olympic toán timo lớp 2 năm 2021

A. 12

B. 11

C. 8

D. 7

Đáp án: A. 12

Câu 20: From the pattern shown below, how many right arrows Rightarrow are there in the first ten figures ?

Dựa vào quy luật dưới đây, hỏi có bao nhiêu mũi tên chỉ sang phải Rightarrow trong 10 hình đầu tiên ?

Rightarrow Uparrow Rightarrow Rightarrow Uparrow Rightarrow Rightarrow Uparrow …

A. 6

B. 8

C. 9

D. 7

Đáp án: D. 7

Câu 21: A store wants to put the following pieces of cakes into 4 boxes. How many pieces are there in each box so that all boxes have the same number of cakes ?

Một cửa hàng muốn cho số bánh sau vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu miếng bánh biết rằng các hộp đều có số bánh như nhau ?

câu 21 số chiếc bánh đáp án đề thi olympic toán timo lớp 2 năm 2021

A. 2

B. 6

C. 4

D. 3

Đáp án: D. 3

Câu 22: Arrange these numbers in ascending order to find the 3rd smallest number.

Sắp xếp các số sau từ bé đến lớn để tìm số bé thứ 3.

11, 73, 27, 16, 34, 45, 67, 22

A. 16

B. 27

C. 22

D. 34

Đáp án: C. 22

Câu 23: Ashley chooses 2 different digits from 0, 1, 2, 4 form 2-digit numbers. Among those numbers, how many even numbers are there ?

Ashley chọn 2 chữ số khác nhau từ 0, 1, 2, 4 để lập thành các số có hai chữ số. Hỏi trong các số đó có bao nhiêu số chẵn ?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 8

Đáp án: A. 7

Câu 24: There are five friends including Amy, Ben, Cindy, Dan, Erik joining a chess lesson. Every 2 friends play with each other exactly one match. How many matches are there in the lesson ?

Có 5 bạn gồm Amy, Ben, Cindy, Dan, Erik tham gia một buổi học cờ vua. Cứ hai bạn bất kì chơi với nhau đúng một ván cờ. Hỏi có tất cả bao nhiêu ván cờ trong buổi học đó ?

A. 20

B. 10

C. 15

D. 5

Đáp án: B. 10

Câu 25: Teacher writes 4 digits 1, 4, 6 and 7 on the board. Find the largest sum of two 2-digit numbers formed by those digits without repetition.

Cô giáo viết 4 chữ số 1, 4, 6 và 7 lên bảng. Tìm tổng lớn nhất có thể của hai số có 2 chữ số tạo từ các chữ số đã cho biết rằng không có chữ số nào bị lặp lại.

A. 117

B. 135

C. 153

D. 76

Đáp án: B. 135


Bên trên là đáp án đề thi olympic toán timo lớp 2 năm 2021 giúp các em đối chiếu với kết quả mình làm và cho các học sinh khác ôn luyện thêm để bổ sung kiến thức toán olympic quốc tế cho mình, ngoài đề thi toán timo thầy cung cấp bên trên các em có thể tham khảo thêm nhiều dạng bài tập cũng như đề thi khác như bài tập ôn luyện toán amc lớp 2, đề thi thử toán hkimo lớp 2, các bài tập toán kangaroo lớp 2, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *